Organizing Committee

Chairman:    Myroslav  Kiselychnyk

 

Secretary:     Serhiy Rendzinyak

 

Members:      O. Hamola, I. Vasylchyshyn, I. Maksymiv, O. Shkiliuk, R. Klishch,

                        O. Malanchak, T. Oliynyk, L. Kasha, I. Bilyakovskyy, J. Rogowski