The Criteria for Evaluating the Fault Tolerance of Signal Processing Systems

Authors: 

Moroz I., Vavruk Ye.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра електронних обчислювальних машини

The modern direction design of fault-tolerant of signal processing systems is considered. Based on a comprehensive analysis of the set of factors at all stages of development, starting with the analysis of the characteristics of tasks and ending with possible damage or dysfunction of the during operation, restrictions imposed on the operating parameters of the system, features of the system and the specifics of its use, offered a comprehensive criterion for evaluating fault tolerance of systems signal processing.

1. Koren I., Krishna C.M. Fault-tolerant systems. Morgan Kaufmann Publishers. San FranciscoUSA, 2007. – P.399. 2. Теслер Г. С., Косс В. А. Методика системного аналізу з позицій системного підходу до потреб проектування систем управління // Математичні машини і системи – 2008. – №1. – С.151–162. 3. Емарлукова Я. В. Системное проектирование отказоустойчивых устройств цифровой обработки сигналов // Современные наукоемкие технологии. – М. – 2011. – №2 – С.32–35. 4. Ваврук Є. Я., Грицик І. В. Метод оцінки ефективності проектування відмовостійких систем опрацювання сигналів // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за галузями знань “машино- будування та металообробка”, “Інженерна механіка”, Металургія та матеріалознавство” – Луцьк. – № 26 – 2009 – С. 22–26 5. Ваврук Є. Я., Грицик І. В. Система оцінювання аналізу параметрів задачі // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Комп'ютерні системи та мережі”. – 2009. – № 658. – С.26–30. 6. E.Vavruk, V.Gros I.Yurchak Two-stage functional model for optimal real-time system design // The XII International Conference. The Experience of designer and application of CAD Systems im microekectronics / 19–23 February 2013. Ukraine – P. 183–184. 7. Ваврук Є.Я . Організація відмовостійкості в системах опрацювання сигналів // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Комп'ютерні науки та інформаційні технології”. – 2006. – № 565. – С.36–43. 8. Харченко В. С., Юрченко Ю. Б. Анализ структур отказоустойчивых бортовых комплексов при использовании электронных компонент Industry // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2002. – №2. – С.3–10. 9. Катаев О. В. Об одном подходе к построению отказоустойчивых бортовых многопроцессорных вычислительно-управляющих систем / Искусственный интелект – 2008. – №4. – С.538–544. 10. Ваврук Є. Я., Грицик І. В. Аналіз шляхів застосування реконфігурації в моделях апаратної надлишковості Proceedings of the 4-th International Conference ACSN-2009, November 9–11, 2009, Lviv, Ukraine. – P.46-48. 11. Koren I., Krishna C. M. Fault-tolerant systems. Morgan Kaufmann Publishers. San Francisco-USA, 2007. – P.399. 12. Ваврук Є. Я., Грос В. В. Методи забезпечення відмовостійкості вузлів вимірювання швидкості об’єкта // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Комп'ютерні системи та мережі”. – 2010. – № 688. – С.41–53. 13. Богатырев В. А., Богатырев С. В. Критерии оптимальности многоуровневых отказоустойчивых компьютерных систем // Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики. – 2009, – № 5. – С 92–97. 14. Савельева О. В. Критерии отказоустойчивости технических систем // Труды Одесского политехнического института. – 2004. – № 2. – С.36–43. 15. Ваврук Є. Я. Комплексний критерій оцінки ефективності контролю і діагностування систем опрацювання сигналів // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні. Збірник матеріалів ІІІ міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників. 18–19 березня 2008р. – Львів, 2008 – С.199–201. 16. Ваврук Є. Я., Коваль В. А. Оцінювання ефективності діагностування систем та процесорів опрацювання сигналів // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – № 2, Т.2. – С.107–109. 17. Ваврук Є. Я., Мельник А. О. Підвищення контролездатності систем опрацювання сигналів шляхом використання діагностичних ядер //Радіоелектронні комп’ютерні системи”. – 2006. – №5. – С. 138–141. 18. Ваврук Є. Я. Вплив організації діагностичних ядер на характеристики системи опрацювання сигналів // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Комп'ютерні системи та мережі”. – 2006. – № 573. – С.36–43.