Критерії оцінювання відмовостійкості систем опрацювання сигналів

Автори: 
Мороз І. В., Ваврук Є. Я.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра електронних обчислювальних машини

Розглянуто сучасні напрямки проектування відмовостійких систем опрацювання сигналів. На основі комплексного аналізу множини факторів на всіх етапах розроблення, починаючи з аналізу особливостей задач і закінчуючи можливими пошкодженнями чи збоями в роботі під час експлуатації, обмежень, які накладаються на робочі параметри системи, особливості функціонування системи та специфіки її використання, запропоновано комплексний критерій оцінювання відмовостійкості систем опрацювання сигналів.

1. Koren I., Krishna C.M. Fault-tolerant systems. Morgan Kaufmann Publishers. San FranciscoUSA, 2007. – P.399. 2. Теслер Г. С., Косс В. А. Методика системного аналізу з позицій системного підходу до потреб проектування систем управління // Математичні машини і системи – 2008. – №1. – С.151–162. 3. Емарлукова Я. В. Системное проектирование отказоустойчивых устройств цифровой обработки сигналов // Современные наукоемкие технологии. – М. – 2011. – №2 – С.32–35. 4. Ваврук Є. Я., Грицик І. В. Метод оцінки ефективності проектування відмовостійких систем опрацювання сигналів // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за галузями знань “машино- будування та металообробка”, “Інженерна механіка”, Металургія та матеріалознавство” – Луцьк. – № 26 – 2009 – С. 22–26 5. Ваврук Є. Я., Грицик І. В. Система оцінювання аналізу параметрів задачі // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Комп'ютерні системи та мережі”. – 2009. – № 658. – С.26–30. 6. E.Vavruk, V.Gros I.Yurchak Two-stage functional model for optimal real-time system design // The XII International Conference. The Experience of designer and application of CAD Systems im microekectronics / 19–23 February 2013. Ukraine – P. 183–184. 7. Ваврук Є.Я . Організація відмовостійкості в системах опрацювання сигналів // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Комп'ютерні науки та інформаційні технології”. – 2006. – № 565. – С.36–43. 8. Харченко В. С., Юрченко Ю. Б. Анализ структур отказоустойчивых бортовых комплексов при использовании электронных компонент Industry // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2002. – №2. – С.3–10. 9. Катаев О. В. Об одном подходе к построению отказоустойчивых бортовых многопроцессорных вычислительно-управляющих систем / Искусственный интелект – 2008. – №4. – С.538–544. 10. Ваврук Є. Я., Грицик І. В. Аналіз шляхів застосування реконфігурації в моделях апаратної надлишковості Proceedings of the 4-th International Conference ACSN-2009, November 9–11, 2009, Lviv, Ukraine. – P.46-48. 11. Koren I., Krishna C. M. Fault-tolerant systems. Morgan Kaufmann Publishers. San Francisco-USA, 2007. – P.399. 12. Ваврук Є. Я., Грос В. В. Методи забезпечення відмовостійкості вузлів вимірювання швидкості об’єкта // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Комп'ютерні системи та мережі”. – 2010. – № 688. – С.41–53. 13. Богатырев В. А., Богатырев С. В. Критерии оптимальности многоуровневых отказоустойчивых компьютерных систем // Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики. – 2009, – № 5. – С 92–97. 14. Савельева О. В. Критерии отказоустойчивости технических систем // Труды Одесского политехнического института. – 2004. – № 2. – С.36–43. 15. Ваврук Є. Я. Комплексний критерій оцінки ефективності контролю і діагностування систем опрацювання сигналів // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні. Збірник матеріалів ІІІ міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників. 18–19 березня 2008р. – Львів, 2008 – С.199–201. 16. Ваврук Є. Я., Коваль В. А. Оцінювання ефективності діагностування систем та процесорів опрацювання сигналів // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – № 2, Т.2. – С.107–109. 17. Ваврук Є. Я., Мельник А. О. Підвищення контролездатності систем опрацювання сигналів шляхом використання діагностичних ядер //Радіоелектронні комп’ютерні системи”. – 2006. – №5. – С. 138–141. 18. Ваврук Є. Я. Вплив організації діагностичних ядер на характеристики системи опрацювання сигналів // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Комп'ютерні системи та мережі”. – 2006. – № 573. – С.36–43.