Efficiency evaluation criterion of security components of computer systems.

2017;
: pp. 48 - 54

Ihnatovych A. Efficiency evaluation criterion of security components of computer systems / A. Ihnatovych, R. Ivantsiv, N. Pavych // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Kompiuterni systemy ta merezhi. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 881. — P. 48–54.

1
Lviv Polytechnic National University, Computer Engineering Department
2
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
3
Lviv Polytechnic National University, Department of Software

Current situation of efficiency evaluation of security components of computer systems and networks is analyzed. It is founded that mentioned in the article effectiveness assessment methods are not sufficiently provided with fundamental theory and methodology and to great extent are subjective. Usage of generalized efficiency evaluation criterion is proposed. Methodology of usage of such criterion on the test case with block ciphers is overviewed. In the article is shown that usage of the proposed criterion increases the objectivity of the process of the efficiency evaluation of security components of computer systems and networks.

  1.  Verbytskyj O. V. Vstup do kryptologii, O. V. Verbytskyj, Lviv: Vydavnytstvo naukovo-tehnichnoi literatury, 1998, P. 248.
  2.  Viljam S. Kryptografija i zastchita setej: printzypy i praktika, 2-e izd., Viljam S, M., Viljame, 2001, P. 672.
  3. Jemets V. Suchasna kryptografija: osnovni ponjattja, V. Jemets, A. Melnyk, R. Popovych, Lviv: BAK, 2003, P. 144.
  4. Ignatovych A. O. Kryterij efektyvnosti dlja vyznachennja stijkosti blokovych schyfriv, A. O. Ignatovych, Visnyk Hmelnytskogo natsionalnogo universytetu, serija: Tehnichni nauky, 2015, Vyp. 3, No. 225, P. 233–236.
  5. Ignatovych A. O. Modeli pidvystchennja efektyvnosti ta nadijnosti blokovych schyfriv, Ignatovych A. O., Pavych N. Ja., Zbirnyk naukovyh prats. Visnyk Lvivskogo derzhavnogo universytetu bezpeky zhyttjedijalnosti MNS Ukrainy, 2015, No. 11, P. 101–110.
  6. Ignatovych A. O. Metody schyfruvannja informatsii iz vykorystannjam maskujuchyh symvoliv, A. O. Ignatovych, Ja.S Paramud, Visnyk Natsionalnogo universytetu "Lvivska Politehnika". Zbirnyk naukovyh prats. Serija"Kompjuterni nauky ta informatsijni tehnologii", 2015. No. 826, P. 21–27.
  7. Patent Ukrainy na korysny model No. 99073, "Sposib schyfruvannja informatsii", zajavka No. a201500619 vid 26.01.2015, Ignatovych A. O., Ivantsiv V. R., Ivantsiv R.-A. D., Pavych N. Ja., opublikovano bjuleten No. 9 vid 12.05.2015 r.
  8. Jakymenko I. Z. Analiz efektyvnosti zahystu informatsii na osnovi kryptografichnyh peretvoren z vykorystannjam maskovanogo predstavlennja danych, Jakymenko I. Z., Bozhyk S. V., ASIT’5. "Suchasni kompjuterni informatsijni tehnologii". TNEU, Ternopil, 22–23 travnja 2015, P. 182–184.