Investigation of the kinetics of graft polymerization in a thin layer of 2-hydroxiethyl methacrylate with polyvinylpyrrolidone

2020;
: 209-213
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

The kinetics of polymerization of 2-hydroxyethyl methacrylate with polyvinylpyrrolidone in a thin layer were studied. The dependences of the conversion for polymerization HEMA with PVP in mass and in solvent were determined. (Co)polymerization exotherms for the reaction in mass were calculated. The reaction order by initiator, monomer and polymer was determined and the mathematical dependence of the total rate of grafted copolymerization of HEMA to PVP was calculated. Amount of the reacted PVP in the graft polymerization reaction in dependence on concentration, nature and concentration of the initiator in the composition and temperature was determined.

1. Lavrov, N. A., &Kryzhanovskaya, T. S. (1995). Poliakrilaty v meditsine. Plasticheskiye massy, 2, 42-43.
2. Lavrov, N. A.,& Nikolayev, A. F. (1986). Oblasti primeneniya polimerov na osnove 2-gidroksietilmetakrilata. Plasticheskiye massy, 8, 55-57.
3. García-Millán, E., Koprivnik, S., &Otero-Espinar, F.J. (2015). Drug loading optimization and extended drug delivery of corticoids from pHEMA based soft contact lenses hydrogels via chemical and microstructural modifications. International Journal of Pharmaceutics, 487(1-2), 260-269. doi: 10.1016/j.ijpharm.2015.04.037
https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2015.04.037
4. Hoch, G., Chauhan, A., & Radke, C.J. (2003). Permeability and diffusivity for water transport through hydrogel membranes. Journal of Membrane Science, 214(2), 199-209. doi: 10.1016/S0376-7388(02)00546-X
https://doi.org/10.1016/S0376-7388(02)00546-X
5. Dziubla, T.D., Torjman, M.C., Joseph, J.I., Murphy-Tatum, M., & Lowman, A.M. (2001). Evaluation of porous networks of poly(2-hydroxyethyl methacrylate) as interfacial drug delivery devices. Biomaterials, 22(21), 2893-2899. https://doi.org/10.1016/S0142-9612(01)00035-7
https://doi.org/10.1016/S0142-9612(01)00035-7
6. Saini, R.K., Bagri, L.P., & Bajpai, A.K. (2014). Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) (PHEMA) based nanoparticles for drug delivery applications: A review. Nano Science and Nano Technology: An Indian Journal, 8(11), 416-427.
7. Skorokhoda, V., Melnyk, Y., Semenyuk, N, & Suberlyak, O. (2015). Obtaining peculiarities and properties of polyvinylpyrrolidone copolymers with hydrophobic vinyl monomers. Chemistry& Chemical Technology, 9(1), 55-59.
https://doi.org/10.23939/chcht09.01.055
3. Skorokhoda, V. Y., Melnyk, Yu. Ya., Shalata, V. Ya., Skorokhoda, T. V., & Suberliak, S. A. (2017). An investigation of obtaining patterns, structure and diffusion properties of biomedical purpose hydrogel membranes. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.1, 6(85), 50-55. doi: 10.15587/1729-4061.2017.92368
https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.92368
9. Skorokhoda,V., Melnyk, Y., Semenyuk, N., Ortynska, N., & Suberlyak, O. (2017). Film hydrogels on the basis of polyvinylpyrrolidone copolymers with regulated sorption-desorption characteristics. Chemistry & Chemical Technolog, 11(2), 171-174. doi: 10.15587/1729-4061.2017.92368
https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.92368
10. korokhoda, V. Y., Semenyuk, N. B., Dzyaman, I. Z., Levytsʹka, KH. V., &Dudok H. D. (2018). Vplyv pryrody kalʹtsiyevmisnoho napovnyuvacha na zakonomirnosti oderzhannya ta vlastyvosti osteoplastychnykh porystykh kompozytiv. Pytannya khimiyi i khimichnoyi tekhnolohiyi, 2(117), 101-108.
11. Skorokhoda, V. Y., Dudok, H. D., Dzyaman, I. Z., &Kysilʹ, KH. V. (2019). Intensyfikatsiya protsesu oderzhannya osteoplastychnykh porystykh kompozytiv z vykorystannyam ulʹtrazvuku. Khimiya, tekhnolohiya rechovyn ta yikh zastosuvannya, 2(1), 121-126.doi: https://doi.org/10.23939/ctas2019.01.121
https://doi.org/10.23939/ctas2019.01.121
12. Levy, G.B., Fergus, D. (1953). Microdetermination of polyvinylpyrrolidone in aqueous solution and in body fluids. Аnа1ytical Chemistry, 25(9), 1408-1410. https://doi.org/10.1021/ac60081a031
https://doi.org/10.1021/ac60081a031
13. Baghdasaryan, X. S. (1966). The theory of radical polymerization. Moscow: Science.
14. Berlin, A. A., Vol'fson, S. A., & Yenikopyan, N. S. (1978). Kinetika polimerizatsi¬onnykh protsessov. Moskva: Khimiya.
15. Staszewska, D. U. (1983). The oxidation of poly(vinyl pyrrolidone) with Ce(IV). Macromo­lecularMaterials and Engineering, 118(1), 1-17.doi:https://doi.org/10.1002/apmc.1983.051180101
https://doi.org/10.1002/apmc.1983.051180101
16. Suberlyak,O. V., Skorokhoda,V. I., &Tir,I. G. (1989). Vliyaniye kompleksoobrazovaniya na polimerizatsiyu 2-oksietilenmetakrilata v prisutstvii polivinilpirrolidona. Vysoko¬molekulyarnyye soyedineniya, 31(5B), 336-340.