Synthesis and properties of 4,6-dimethylpyrimidine-2-yl esters of aromatic thiosulfoacids.

2020;
: 117-124
1
Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy & Biotechnology, Lviv National Polytechnic University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy & Biotechnology, Lviv National Polytechnic University
4
Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy & Biotechnology, Lviv National Polytechnic University
5
Lviv Polytechnic National University
6
Lviv Polytechnic National University

Methods for the synthesis of thiosulfoesters with a pyrimidine moiety were investigated by the interaction of sulfinic acids with 4,6-dimethylpyrimidine-2-yl sulfenamide. The interaction of 4,6-dimethylpyrimidin-2-yl esters of aromatic thiosulfoacids with amines (benzylamine, morpholine, ammonia) was investigated. It is established that the interaction of synthesized 4,6-dimethylpyrimidin-2-yl thiosulfoacid esters with different amines is interesting not only in terms of studying the properties of thiosulfoesters, but also as an interaction with significant practical value, since it can be proposed for use as a new method of synthesis pyrimidine sulfenamides. The structure and individuality of the synthesized compounds were confirmed by IR, 1H NMR spectroscopy, elemental analysis and TLC method.

1. NosulenkoI.S. (2018). «Syntez, fizyko-khimichni ta biolohichni vlastyvosti 2-[(3-R-2-okso-2n-[1,2,4]-tryazyno[2,3-C]khinazolin-6-il)-tio]-otstovykhkyslottayikh pokhidnykh» Dys.kand.farm.nauk.- Lviv, 5, 267.
2. Mashkovskyi M.D. (2002) "Lekarstvennye sredstva",  14-e yzd., pererab., yspr. y dop. M.: Novaia volna, 540 s.
3. Chen, Z., Cai, D., Mou, D., Yan, Q., Sun, Y., Pan, W., Wan, Y., Song, H., Yi, W. (2014). Design, synthesis and biological evaluation of hydroxy- or methoxy-substituted 5-benzylidene(thio) barbiturates as novel tyrosinase inhibitors. Bioorganic & Medicinal Chemistry, 22 (13), 3279-3284.
https://doi.org/10.1016/j.bmc.2014.04.060
4. Shcherbak, O.M., Andreieva, I.D.,  Kazmirchuk, V.V., Rusak, P.S.,  Menkus, O.V. (2012). Perspektyvy zastosuvannia novykh pokhidnykh pirymidynu pry nozokomialnykh infektsiiakh, vyklykanykh hramnehatyvnymy mikroorhanizmamy. Ukrainian journal of surgery. 3(18).
5. Shcherbak, O.M. (2011). Perspektyvy vyvchennia protymikrobnoi dii novykh pokhidnykh 4N-pirydo[4',3':5,6]pirano-, [2,3-D]pirymidynu. Aktualni pytannia farmatsevtychnoi i medychnoi nauky ta praktyky, 2(24), 116-118.
6. Melnykov, N.N. (1987) Pestytsydy. Khymyia, tekhnolohyia y prymenenye. Moskva: Khymyia, 712.
7. Kapran, N.A. y dr. (1983). Resp. Mezhved sb. Fyzyolohychesky aktyvnye veshchestva. Naukova dumka, 15, 45-48.
8. Sauers R.F. et al. (1984).Pesticide Synthesis Through Rational Approaches. Washington. 21. 2810.
https://doi.org/10.1021/bk-1984-0255.ch002
9. Kreutzberger A. Herbicides. I. et al (1982). 2-(4-Nitroanilino)Pyrimidines. Arch. Pharm. 315(1), 2-7.
https://doi.org/10.1002/ardp.19823150103
10. WO 01/70870 A l. Horng-Jau, L.; RabindraNath, D.; OttoWilliam, M. (2001) Pyrimidin ederivative sashardnessstabilizersforvulcanizablerubbercompositions. I. App. Numb. PCT/US01/09156; International Filing Date: 21.03.2001
11. Mampuys P., McElroy C.R., Clark J.H., Orru R.V.A., Maesa B. U. W.  (2020). Thiosulfonates as Emerging Reactants: Synthesis and ApplicationsAdv. Synth. Catal., 362, 3-64 DOI: 10.1002/adsc.201900864.
https://doi.org/10.1002/adsc.201900864
12.  WO 02/48100 A l Shibuya, Isao; Yonemoto, Katsumi; Kaneko, Yutaka; Hirabayashi, Shigeto; Taguchi, Yoichi; Tsuchiya; Yasumoto, Masahiko (2002).Internationales Anmeldedatum: 03.12.2001; Internationales Veröffentlichungsdatum 20.06.2002.
13. Lubenets V.I. (2003). Tiosulfonaty: syntez i vlastyvosti. Ukr. khim.zh., 69 (8), 114-122.
14. Monka N.Ya., Vasyliuk S.V., Nakonechna A.V., Bolibrukh Kh.B., Lubenets V.I.  (2018). Estery tiosulfokyslot: oderzhannia, vlastyvosti ta perspektyvy zastosuvannia.  Ukr. khim.zh., 84 (9/10), 65-97. Rezhym dostupu: https://ucj.org.ua/index.php/journal/issue/view/9/10-2018.
15. Vasylyuk S., Komarovska-Porokhnyavets O., Novikov V.,  Lubenets V. (2018). Modification of alkyl esters  of 4-aminobenzenethiosulfonic acid by s-triazine fragment and investigation of their  growth-regulative activity Chem. Chem. Technol. 12(1)  24-28.
https://doi.org/10.23939/chcht12.01.024
16. Lubenets V., Stadnytska N., Baranovych D., Vasylyuk S., Karpenko O., Havryliak V.and Novikov V. (2019).  Thiosulfonates: The Prospective Substances against Fungal Infections. In: Fungal Infection . Eds. Érico Silva de Loreto and Juliana Simoni Moraes Tondolo, Intech Open, London. DOI: 10.5772/intechopen.84436.
https://doi.org/10.5772/intechopen.84436
17. Lubenets V., Vasylyuk S., Monka N., Bolibrukh Kh., Komarovska-Porokhnyavets O. , Baranovych D. , Musyanovych R. , Zaczynska E. , Czarny A., Nawrot U., Novikov V.  (2017). Synthesis and antimicrobial properties of 4-acylaminobenzenethiosulfoacid S-esters.Saudi Pharmaceutical Journal, 25(2), 266-274. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsps.2016.06.007
https://doi.org/10.1016/j.jsps.2016.06.007
18. Martyrosian I.A., Pakholiuk O.V., Semak B.D., Komarovska-Porokhniavets O.Z., Lubenets V.I., Pambuk S.A. (2019) Novi tekhnolohii efektyvnoho zakhystu tekstyliu vid mikrobiolohichnykh poshkodzhen. Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii, 17(4), 621-636.
19. Martirosyan I., Pakholiuk O., Semak B., Lubenets V., Peredriy O. (2020) Investigation of Wear Resistance of Cotton-Polyester Fabric with Antimicrobial Treatment. In: Tonkonogyi V. et al. (eds) Advanced Manufacturing Processes. InterPartner 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, First Online 28 March 2020, DOIhttps://doi.org/10.1007/978-3-030-40724-7_44
https://doi.org/10.1007/978-3-030-40724-7_44
20. Monka, N.Ia., Baranovych, D.B., Shyian, H.B.,  Khomitska, H.M., Lubenets, V.I. (2019). Syntez ta vlastyvosti 4-amino-2-metylpirymidyn-5-il-metylovykh esteriv aromatychnykh tiosulfokyslot. Chemistry, Technology and Application of Substances, 2(2), 122-128.
https://doi.org/10.23939/ctas2019.02.122
21. Bolshakov, H.F. (1987) YK-spektry y renthenohramy  heterotsyklycheskykh soedynenyi.  L. «Khymyia».