ANALYSIS OF THE RANGE OF PREPARATIONS WITH RAW MATERIALS PINUS SP. AND PRODUCTS OF ITS PROCESSING

2020;
: 61-66
1
National University Lviv Polytechnic
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University
5
Lviv Polytechnic National University

The analysis of the range of drugs containing raw materials and biologically active compounds Pinus sp. registered in Ukraine and found: most drugs are presented in the form of ointments; the predominant share of the range (79%) of the studied drugs are multicomponent drugs; the share of the range of drugs manufactured at pharmaceutical enterprises of Ukraine is 38%; the largest number of drugs is manufactured by domestic manufacturers in the city of Zhytomyr PJSC "Liktravy" and LLC "DKP" Pharmaceutical Company; among importing countries, Germany dominates, followed by India and Estonia, respectively.

1. Belei, S.Ya., Hroshovyi, T.A., Belei, N.M., Darzuli, N.P. (2018). Doslidzhennia asortymentu vidkharkuvalnykh fitopreparativ dlia likuvannia kashliu pry prostudnykh zakhvoriuvanniakh. Farmatsevtychnyi chasopys, 2, 82-87 [in Ukrainian]
2. Stadnytska, N.Ye., Mylianych, A.O., Maltyz, I.S., Fito, I.V., Fedoryshyn, O.M., Komar, A.V., Novikov, V.P. (2020). Asortyment likarskykh preparativ dlia likuvannia obstruktyvnykh zakhvoriuvan dykhalnykh shliakhiv, predstavlenykh na rynku Ukrainy. Farmatsevtychnyi chasopys, 1(53), 59-65. [in Ukrainian]
https://doi.org/10.11603/2312-0967.2020.1.10971
3. Fito, I.V., Stadnytska, N.Ie., Maltyz, I.S., Mylianych, A.O., Komar, A.V., Novikov, V.P. (2020). Statystychnyi analiz likarskykh preparativ dlia likuvannia kashliu ta prostudnykh zakhvoriuvan, yaki predstavleni na rynku Ukrainy, PLANTA+. Dosiahnennia ta perspektyvy: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi pamiati doktora khimichnykh nauk, profesora Niny Pavlivny Maksiutinoi (do 95-richchia vid dnia narodzhennia), 20-21 liutoho 2020. Kyiv, Ukraina, 184-188. [in Ukrainian]
4. Hrodzynskyi, A.M. (Ed.). (1991). Likarski roslyny: Entsyklopedychnyi dovidnyk. Kyiv: «Ukrainska entsyklopediia» imeni M.P. Bazhana, Ukrainskyi vyrobnycho-komertsiinyi tsentr «Olimp» [in Ukrainian]
5. Kozymenko, T.M, L.H. Dudchenko, T.Iu. Hrabova, A.B. Pylypchuk, V.O. Petrishcheva, (2014). Zastosuvannia roslyn klasu khvoini u medytsyni. Rodyna sosnovi, Fitoterapiia. Chasopys, 2. 34-39. [in Ukrainian]
6. Yesil-Celiktas, O., Ganzera, M., Akgun, I., Sevimli, C., Korkmaza, K., Bedira, E., (2009). Determination of polyphenolic constituents and biological activities of bark extracts from different Pinus species, Research Article, 1339-1345. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/227641066_Determination_of_poly...
https://doi.org/10.1002/jsfa.3591
7. Elanydze, L.D., Bezhuashvili, M.H. (2016). Nekotorye khymycheskye komponenty sosny. Khimiia kharchovykh produktiv i materialiv. Novi vydy syrovyny, 61-65. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/308827993_NEKOTORYE_HIMICESKIE_... [in Ukrainian]
8. Popadynets, O.H., Hrytsyk, A.R., Mandzii, T.P. (2017). Vyvchennia protyzapalnoi aktyvnosti ta hostroi toksychnosti ekstraktiv sosny zvychainoi. Farmatsevtychnyi zhurnal, 3-4, 89-96. - Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/pharmazh_2017_3-4_11 [in Ukrainian]
https://doi.org/10.32352/0367-3057.3-4.17.10
9. Babak, V.V., Kyslychenko, V.S., Omelchenko, Z.I., Burlaka, I.S. (2017). Fitokhimichne doslidzhennia hlytsi sosny zvychainoi. Tekhnolohichni ta biofarmatsevtychni aspekty stvorennia likarskykh preparativ riznoi napravlenosti dii, 20. [in Ukrainian]
10. Mandzii, T.P., Hrytsyk, A.R., Klymenko, A.O, Niektiehaiev, I.O. (2015). Doslidzhennia ranozahoiuvalnoi dii mazi z ekstraktom sosny zvychainoi. Farmatsevtychnyi chasopys, 4, 65-67. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Phch_2015_4_15 [in Ukrainian]
11. Derzhavnyi reiestr likarskykh zasobiv Ukrainy, (2020). Retrieved from http://www.drlz.com.ua [in Ukrainian]
12. Spetsializovane medychne internet-vydannia dlia likariv, provizoriv, farmatsevtiv, studentiv medychnykh i farmatsevtychnykh vuziv «Kompendium», (2020). Retrieved from https://compendium.com.ua. [in Ukrainian]
13. GeoApteka (2020). Retrieved from https:// geoapteka.com.ua. [in Ukrainian]
14. Tabletki.ua (2020). Retrieved from https:// tabletki.ua. [in Ukrainian]