АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ПРЕПАРАТІВ ІЗ ВМІСТОМ СИРОВИНИ PINUS SP. ТА ПРОДУКТІВ ЇЇ ПЕРЕРОБКИ

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Національний університет “Львівська політехніка”
5
Національний університет „Львівська політехніка”

Проведено аналіз  асортименту препаратів  із вмістом сировини та біологічно активних сполук Pinus sp. зареєстрованих на території України та встановлено: найбільше лікарських засобів  представлено у вигляді мазей; переважаючу частку асортименту (79%) досліджених препаратів  складають  багатокомпонентні  препарати;  частка  асортименту  препаратів, виготовлених  на  фармацевтичних  підприємствах  України  складає 38%;  найбільшу кількість  препаратів  виготовляють  вітчизняні  фірми-виробники  міста  Житомир  ПрАТ "Ліктрави"  та  ТОВ  ““ДКП”  Фармацевтична  компанія;  серед  країн  імпортерів  домінує Німеччина, друге та третє місця відповідно займають Індія та Естонія. 

1. Belei, S.Ya., Hroshovyi, T.A., Belei, N.M., Darzuli, N.P. (2018). Doslidzhennia asortymentu vidkharkuvalnykh fitopreparativ dlia likuvannia kashliu pry prostudnykh zakhvoriuvanniakh. Farmatsevtychnyi chasopys, 2, 82-87 [in Ukrainian]

2. Stadnytska, N.Ye., Mylianych, A.O., Maltyz, I.S., Fito, I.V., Fedoryshyn, O.M., Komar, A.V., Novikov, V.P. (2020). Asortyment likarskykh preparativ dlia likuvannia obstruktyvnykh zakhvoriuvan dykhalnykh shliakhiv, predstavlenykh na rynku Ukrainy. Farmatsevtychnyi chasopys, 1(53), 59–65. [in Ukrainian]

3. Fito, I.V., Stadnytska, N.Ie., Maltyz, I.S., Mylianych, A.O., Komar, A.V., Novikov, V.P. (2020). Statystychnyi analiz likarskykh preparativ dlia likuvannia kashliu ta prostudnykh zakhvoriuvan, yaki predstavleni na rynku Ukrainy, PLANTA+. Dosiahnennia ta perspektyvy: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi pamiati doktora khimichnykh nauk, profesora Niny Pavlivny Maksiutinoi (do 95-richchia vid dnia narodzhennia), 20–21 liutoho 2020. Kyiv, Ukraina, 184–188. [in Ukrainian]

4. Hrodzynskyi, A.M. (Ed.). (1991). Likarski roslyny: Entsyklopedychnyi dovidnyk. Kyiv: «Ukrainska entsyklopediia» imeni M.P. Bazhana, Ukrainskyi vyrobnycho-komertsiinyi tsentr «Olimp» [in Ukrainian]

5. Kozymenko, T.M, L.H. Dudchenko, T.Iu. Hrabova, A.B. Pylypchuk, V.O. Petrishcheva, (2014). Zastosuvannia roslyn klasu khvoini u medytsyni. Rodyna sosnovi, Fitoterapiia. Chasopys, 2. 34-39. [in Ukrainian]

6. Yesil-Celiktas, O., Ganzera, M., Akgun, I., Sevimli, C., Korkmaza, K., Bedira, E., (2009). Determination of polyphenolic constituents and biological activities of bark extracts from different Pinus species, Research Article, 1339–1345. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/227641066_Determination_of_poly...

7. Elanydze, L.D., Bezhuashvili, M.H. (2016). Nekotorye khymycheskye komponenty sosny. Khimiia kharchovykh produktiv i materialiv. Novi vydy syrovyny, 61-65. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/308827993_NEKOTORYE_HIMICESKIE_... [in Ukrainian]

8. Popadynets, O.H., Hrytsyk, A.R., Mandzii, T.P. (2017). Vyvchennia protyzapalnoi aktyvnosti ta hostroi toksychnosti ekstraktiv sosny zvychainoi. Farmatsevtychnyi zhurnal, 3-4, 89-96. - Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/pharmazh_2017_3-4_11 [in Ukrainian]

9. Babak, V.V., Kyslychenko, V.S., Omelchenko, Z.I., Burlaka, I.S. (2017). Fitokhimichne doslidzhennia hlytsi sosny zvychainoi. Tekhnolohichni ta biofarmatsevtychni aspekty stvorennia likarskykh preparativ riznoi napravlenosti dii, 20. [in Ukrainian]

10. Mandzii, T.P., Hrytsyk, A.R., Klymenko, A.O, Niektiehaiev, I.O. (2015). Doslidzhennia ranozahoiuvalnoi dii mazi z ekstraktom sosny zvychainoi. Farmatsevtychnyi chasopys, 4, 65-67. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Phch_2015_4_15 [in Ukrainian]

11. Derzhavnyi reiestr likarskykh zasobiv Ukrainy, (2020). Retrieved from http://www.drlz.com.ua [in Ukrainian]

12. Spetsializovane medychne internet-vydannia dlia likariv, provizoriv, farmatsevtiv, studentiv medychnykh i farmatsevtychnykh vuziv «Kompendium», (2020). Retrieved from https://compendium.com.ua. [in Ukrainian]

13. GeoApteka (2020). Retrieved from https:// geoapteka.com.ua. [in Ukrainian]

14. Tabletki.ua (2020). Retrieved from https:// tabletki.ua. [in Ukrainian]