The definition of main aspects of the status of servant in the sphere of public service

Authors: 

M. Karpa

The main aspects of status of public servant as legal, organizational, functional and competence are considered. The functional aspect of servant status in the context of analysis of the competence of the public authority is defined. The legal aspects of status of public servant are generalized. The competence aspect of status of public servant in the sphere of public service is revealed.

 1. Теорія держави і права. Академічний курс [Електронний ресурс] : підручник / О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. — Режим доступу : http://www.ebk.net.ua/Book/law/zaychuk_tdp/part2/402.htm.
 2. Про державну службу [Електронний ресурс] : Закон України № 4050-VI від 17.11.2011 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4050-17.
 3. Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця [Електронний ресурс] : Наказ Головдержслужби України № 214 від 04.08.2010 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1089-10.
 4. Про інформацію : Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 1992. — № 48. — Ст. 650.
 5. Про державну таємницю : Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 1994. — № 16. — Ст. 93.
 6. Адміністративне право України. Академічний курс [Текст] : підручник / Т. О. Коломоєць. — К. : Юрінком Інтер, 2011. — С. 141.
 7. Про державну службу : Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 1993. — № 52. — Ст. 490.
 8. Адміністративне право України. Академічний курс... — С. 141.
 9. Про правила етичної поведінки [Електронний ресурс] : Закон України № 4722-VI від 17.05.2012 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/4722-17.
 10. Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця [Електронний ресурс] : Наказ Головдержслужби України № 214 від 04.08.2010 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1089-10.
 11. Про державну службу... — Ст. 490.
 12. Про місцеві державні адміністрації : Закон України № 586-XIV від 09.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 20/21. — Ст. 190.
 13. Ярмиш О. Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні [Текст] : підручник / О. Н. Ярмиш, В. О. Серьогін. — Х. : Вид-во Національного ун- ту внутр. справ, 2002. — С. 45.
 14. Адміністративна відповідальність в Україні [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. доц. А. Т. Комзюка. — 2-е вид., перероб. і доп. — Х. : Ун-т внутр. справ, 2000. — 99 с.
 15. Про державну службу... — Ст. 490.
 16. Про державну службу...
 17. Общая теория права и государства [Текст] / под ред. проф. В. В. Лазарева. — М. : Юристъ, 1996. — 472 с. ; Державне управління: теорія і практика [Текст] / за заг. ред. проф. В. Б. Авер’янова. — К. : Юрінком Інтер, 1998. — 432 с.
 18. Совгиря О. В. Конституційне право України [Текст] : навч. посіб. / О. В. Совгиря, Н. Г. Шукліна. — К. : Юринком Інтер, 2008. — С. 456, 457.
 19. Оболенський О. Ю. Державна служба [Текст] : навч. посіб. / О. Ю. Оболенський. — К. : КНЕУ, 2003. — 344 с.
 20. Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 2263 від 11.12.1999 р. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2263-99-п.