Визначення основних аспектів статусу службовця у сфері державної служби

Автори: 
М. Карпа

Розглянуто такі основні аспекти статусу державного службовця, як: правовий, організаційний, функціональний та компетентнісний. Визначено функціональний аспект статусу службовця у контексті аналізу компетенції державного органу. Узагальнено правові аспекти статусу державного службовця. Розкрито компетентнісний аспект статусу службовця у сфері державної служби.

 1. Теорія держави і права. Академічний курс [Електронний ресурс] : підручник / О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. — Режим доступу : http://www.ebk.net.ua/Book/law/zaychuk_tdp/part2/402.htm.
 2. Про державну службу [Електронний ресурс] : Закон України № 4050-VI від 17.11.2011 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4050-17.
 3. Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця [Електронний ресурс] : Наказ Головдержслужби України № 214 від 04.08.2010 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1089-10.
 4. Про інформацію : Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 1992. — № 48. — Ст. 650.
 5. Про державну таємницю : Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 1994. — № 16. — Ст. 93.
 6. Адміністративне право України. Академічний курс [Текст] : підручник / Т. О. Коломоєць. — К. : Юрінком Інтер, 2011. — С. 141.
 7. Про державну службу : Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 1993. — № 52. — Ст. 490.
 8. Адміністративне право України. Академічний курс... — С. 141.
 9. Про правила етичної поведінки [Електронний ресурс] : Закон України № 4722-VI від 17.05.2012 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/4722-17.
 10. Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця [Електронний ресурс] : Наказ Головдержслужби України № 214 від 04.08.2010 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1089-10.
 11. Про державну службу... — Ст. 490.
 12. Про місцеві державні адміністрації : Закон України № 586-XIV від 09.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 20/21. — Ст. 190.
 13. Ярмиш О. Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні [Текст] : підручник / О. Н. Ярмиш, В. О. Серьогін. — Х. : Вид-во Національного ун- ту внутр. справ, 2002. — С. 45.
 14. Адміністративна відповідальність в Україні [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. доц. А. Т. Комзюка. — 2-е вид., перероб. і доп. — Х. : Ун-т внутр. справ, 2000. — 99 с.
 15. Про державну службу... — Ст. 490.
 16. Про державну службу...
 17. Общая теория права и государства [Текст] / под ред. проф. В. В. Лазарева. — М. : Юристъ, 1996. — 472 с. ; Державне управління: теорія і практика [Текст] / за заг. ред. проф. В. Б. Авер’янова. — К. : Юрінком Інтер, 1998. — 432 с.
 18. Совгиря О. В. Конституційне право України [Текст] : навч. посіб. / О. В. Совгиря, Н. Г. Шукліна. — К. : Юринком Інтер, 2008. — С. 456, 457.
 19. Оболенський О. Ю. Державна служба [Текст] : навч. посіб. / О. Ю. Оболенський. — К. : КНЕУ, 2003. — 344 с.
 20. Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 2263 від 11.12.1999 р. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2263-99-п.