State regulation in the field of the pastoral care service among the Ukrainian army soldiers and the creation of the institute of military chaplaincy

Authors: 

E. Drobko

The theoretical basis is studied. The ways to improve the process of state regulation in the field of pastoral care for the Ukrainian Armed Forces personnel and the creation of the institute of military chaplaincy are offered.

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0.
 2. Про свободу совісті та релігійні організації [Електронний ресурс] : Закон України № 987-ХІІ від 23.04.1991 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/987-12.
 3. Садов’як Д. Історія капеланства та його роль у формуванні релігійно- моральної свідомості військовослужбовців (2010 р.) [Електронний ресурс] / Д. Садов’як. — Режим доступу : http://www.kievpatrarmy.org.ua/statti/170-istoria- kapelaniv.html.
 4. Там само.
 5. Там само.
 6. Там само.
 7. Там само.
 8. Там само.
 9. Про впорядкування питань задоволення релігійних потреб військовослужбовців Збройних Сил України [Електронний ресурс] : Директива Міністра оборони України № Д-25 від 21.04.2006 р. — Режим доступу : http://www.kapelanstvo.org.ua/documents/.
 10. Меморандум про співпрацю у справах душпастирської опіки військовослужбовців Збройних Сил України від 10.11.2008 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/diyalnist/zvyazki-z-gromadskistyu/rada-u-spravah- dushpastirskoi- opiki-pri-ministerstvi -oboroni-ukraini/ normativni — dokumenti-ta-metodichni-rekomendaczii/2014/07/08/memorandum-pro-spivpraczyu-u-sp r avah-dushpastirskoi-opiki-vijskovosluzhbovcziv-zs-ukraini/.
 11. Там само.
 12. Про затвердження Положення про Раду у справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони України [Електронний ресурс] : Наказ Міністра оборони України № 115 від 17.03.2009 р. — Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/diyalnist/ zvyazki-z-gro madskist yu/rada-u-spravah-dushpastirskoi-opiki-pri-ministerstvi-oboroni-ukraini/rada-u-spravah-dushpastirskoi-opiki/201 4/07/08/polozhennya-pro-radu-uspravah- dushpastirskoi-opiki-pri-ministerstvi-oboroni-ukraini/.
 13. Про затвердження Концепції душпастирської опіки у Збройних Силах України [Електронний ресурс] : наказ Міністра оборони України № 220 від 22.04.2011 р. — Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/diyalnist/zvyazki-z- gromadskistyu /rada-u-spravah-dushpastirskoi-opiki-pri-ministerstvi-oboroni-ukraini/ norma tivni-dokumenti-ta-metodichni-rekomendaczii/2014/07/08/konczepcziya-dushp as tir skoi -opiki-u-zbrojnih-silah-ukraini/.
 14. Там само.
 15. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2012 року «Про Концепцію реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року» [Електронний ресурс] : Указ Пезидента України № 772/2012 від 29.12.2012 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/772/2012/paran2#n2.
 16. Методичні рекомендації керівникам органів військового управління, командирам (начальникам) військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України щодо удосконалення військово- релігійного співробітництва (2013 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/diyalni st/zvyazki-z-gromadskistyu/rada-u-spravah-dushpastirskoi- opiki-pri-ministe rstvi-obo roni-ukraini/normativ ni-dokumenti-ta-metodichni-rekomend aczii/2 014/07/08/metodichni-rekomendaczii-%282013-roku%29/.
 17. Там само.
 18. Кодекс військового священика (капелана) від 05.06.2013 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.kapelanstvo.org.ua/documents/.
 19. Міністерство оборони України вперше проводить навчання для військових капеланів українських церков та релігійних організацій (09.04.2014 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/news/2014/04/09/ministerstvo- oboroni-ukra ini-vpershe-provodit-navch annya-dlya-vijskovih-kapelaniv-ukrainskih-czer kov-ta-religijnih-organizaczij/.
 20. Представники релігійних організацій підтримали Українську армію (05.09.2014 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/news/2014/09/05/predstavniki-religijn ih-organizaczij-pidtrimali-ukrai nsku-armiyu/.
 21. Там само.