Державне регулювання у сфері забезпечення душпастирської опіки військовослужбовців збройних сил України та створення інституту військового капеланства

Автори: 
Е. Дробко

Досліджено теоретичні засади та запропоновано шляхи удосконалення процесу державного регулювання у сфері забезпечення душпастирської опіки військовослужбовців Збройних сил України та створення інституту військового капеланства.

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0.
 2. Про свободу совісті та релігійні організації [Електронний ресурс] : Закон України № 987-ХІІ від 23.04.1991 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/987-12.
 3. Садов’як Д. Історія капеланства та його роль у формуванні релігійно- моральної свідомості військовослужбовців (2010 р.) [Електронний ресурс] / Д. Садов’як. — Режим доступу : http://www.kievpatrarmy.org.ua/statti/170-istoria- kapelaniv.html.
 4. Там само.
 5. Там само.
 6. Там само.
 7. Там само.
 8. Там само.
 9. Про впорядкування питань задоволення релігійних потреб військовослужбовців Збройних Сил України [Електронний ресурс] : Директива Міністра оборони України № Д-25 від 21.04.2006 р. — Режим доступу : http://www.kapelanstvo.org.ua/documents/.
 10. Меморандум про співпрацю у справах душпастирської опіки військовослужбовців Збройних Сил України від 10.11.2008 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/diyalnist/zvyazki-z-gromadskistyu/rada-u-spravah- dushpastirskoi- opiki-pri-ministerstvi -oboroni-ukraini/ normativni — dokumenti-ta-metodichni-rekomendaczii/2014/07/08/memorandum-pro-spivpraczyu-u-sp r avah-dushpastirskoi-opiki-vijskovosluzhbovcziv-zs-ukraini/.
 11. Там само.
 12. Про затвердження Положення про Раду у справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони України [Електронний ресурс] : Наказ Міністра оборони України № 115 від 17.03.2009 р. — Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/diyalnist/ zvyazki-z-gro madskist yu/rada-u-spravah-dushpastirskoi-opiki-pri-ministerstvi-oboroni-ukraini/rada-u-spravah-dushpastirskoi-opiki/201 4/07/08/polozhennya-pro-radu-uspravah- dushpastirskoi-opiki-pri-ministerstvi-oboroni-ukraini/.
 13. Про затвердження Концепції душпастирської опіки у Збройних Силах України [Електронний ресурс] : наказ Міністра оборони України № 220 від 22.04.2011 р. — Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/diyalnist/zvyazki-z- gromadskistyu /rada-u-spravah-dushpastirskoi-opiki-pri-ministerstvi-oboroni-ukraini/ norma tivni-dokumenti-ta-metodichni-rekomendaczii/2014/07/08/konczepcziya-dushp as tir skoi -opiki-u-zbrojnih-silah-ukraini/.
 14. Там само.
 15. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2012 року «Про Концепцію реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року» [Електронний ресурс] : Указ Пезидента України № 772/2012 від 29.12.2012 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/772/2012/paran2#n2.
 16. Методичні рекомендації керівникам органів військового управління, командирам (начальникам) військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України щодо удосконалення військово- релігійного співробітництва (2013 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/diyalni st/zvyazki-z-gromadskistyu/rada-u-spravah-dushpastirskoi- opiki-pri-ministe rstvi-obo roni-ukraini/normativ ni-dokumenti-ta-metodichni-rekomend aczii/2 014/07/08/metodichni-rekomendaczii-%282013-roku%29/.
 17. Там само.
 18. Кодекс військового священика (капелана) від 05.06.2013 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.kapelanstvo.org.ua/documents/.
 19. Міністерство оборони України вперше проводить навчання для військових капеланів українських церков та релігійних організацій (09.04.2014 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/news/2014/04/09/ministerstvo- oboroni-ukra ini-vpershe-provodit-navch annya-dlya-vijskovih-kapelaniv-ukrainskih-czer kov-ta-religijnih-organizaczij/.
 20. Представники релігійних організацій підтримали Українську армію (05.09.2014 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/news/2014/09/05/predstavniki-religijn ih-organizaczij-pidtrimali-ukrai nsku-armiyu/.
 21. Там само.