Public regulation of the enforcement of housing rights of Ukrainian citizens

Authors: 

D. Kharechko, M. Kuibida

The article elaborates on the application of public management mechanisms for enforcing housing rights of citizens, and identifies key directions for the application of public management mechanisms for enhancing the national housing policy to ensure proper exercising of citizens’ housing rights. The author researches the processes of using public management mechanisms for the enforcement of citizens’ housing rights, identifies key directions of their application and proves the effectiveness of applying individual public management mechanisms for enhancing the national housing policy and the proper enforcement of citizens’ housing rights. The means of exercising housing rights by citizens have been systematized, and the ways of implementing the national policy in the sphere of their enforcement have been analyzed. The essence of public management mechanisms for the implementation of the national policy in the construction sphere has been studied.

 1. Статистичні дані [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
 2. Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.portal.rada.gov.ua.
 3. Копєйчиков В. В. Правознавство [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ebk.net.ua/Book/BookPravothnavstvo/Glava10/R2G10p4.htm.
 4. Житловий кодекс Української СРСР від 30.06.1983 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.portal.rada.gov.ua.
 5. Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР [Електронний ресурс] : Постанова Ради Міністрів УРСР і Української Республіканської Ради професійних спілок № 470 від 11.12.1984 р. — Режим доступу : http//zakon1/rada/gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=737-2009-%EF.
 6. Державна цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010 — 2017 роки [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 1249 від 11.11.2009 р. — Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1249-2009-п
 7. Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 1597 від 05.10.1998 р. — Режим доступу : http//zakon1/rada/gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=737-2009-%EF.
 8. Порядок надання державним службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 182 від 18.02.2004 р. — Режим доступу : http//zakon1/rada/gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=737-2009-%EF.
 9. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 1198 від 23.11.2011 р. —Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1198-2011-п.
 10. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів війни [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 503 від 23.05.2012 р. — Режим доступу : http//zakon1/rada/gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=737-2009-%EF.
 11. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 223 від 09.03.2011 р. — Режим доступу : http//zakon1/rada/gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=737-2009-%EF.
 12. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва (придбання) житла для військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, для відселення їх із закритих та віддалених від населених пунктів військових гарнізонів [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 157 від 04.03.2013 р. — Режим доступу : http//zakon1/rada/gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=737-2009-%EF.
 13. Можливі напрями вдосконалення житлової політики в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/Monitor/May08/10.htm.
 14. Про житловий фонд соціального призначення [Електронний ресурс] : Закон України № 3334-IV від 12.01.2006 р. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/3334-15.