The system of social services in Ukraine: structural and functional dimensions

Authors: 

А. Popok, R. Hreba

The article considers the organization of the system of social services in modern Ukraine. Social services have been structured according to their types and addressing directions: services in education and science sectors; services in social, medical and health sectors; services in the sphere of personal social and professional adaptation. The functional aspect of social service delivery is studied.

 1. Дубич К. В. Механізми державного управління системою надання соціальних послуг [Текст] : дис. ... д. держ. упр. : 25.00.02 «Механізми державного управління» / К. В. Дубич. — К. : НАДУ, 2015. — 451 с.
 2. Про соціальні послуги [Електронний ресурс] : Закон України № 966-IV від 19.06.2003 р. —Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/966-15.
 3. Дубич К. В. Сучасна система надання соціальних послуг України / К. В. Дубич // Державне управління: удосконалення та розвиток [Електронний ресурс] : електрон. наук. фах. вид. — 2015. — № 3. — Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=821.
 4. Про соціальні послуги...
 5. Там само. — Ст. 12.
 6. Там само.
 7. Там само. — Ст. 5.
 8. Там само.
 9. Давидюк О. О. Мінімальний перелік соціальних послуг: особливості відбору / О. О. Давидюк // Наукові записки [Текст]. — 2013. — Т. 148. — С. 69. — (Серія «Соціологічні науки»).
 10. Про соціальні послуги...
 11. Дубич К. В. Механізми державного управління системою надання соціальних послуг...
 12. Дубич К. В. Сучасна система надання соціальних послуг України...
 13. Давидюк О. О. Мінімальний перелік соціальних послуг: особливості відбору... — С. 71.
 14. Там само. — С. 76.
 15. Підтримка реформи соціального сектору в Україні [Текст] : звіт за результатами аналізу діяльності надавачів соціальних послуг (персоналу) / Проект ПРООН. — [Б. м. : б. в.], 2012. — С. 5.
 16. Мережа центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Києва. Виконавчий комітет Київської міської ради. Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ssm.kiev.ua/index.php/merega-rcsssdm.html.
 17. Підтримка реформи соціального сектору в Україні...
 18. Мережа центрів соціальних служб...
 19. Про соціальні послуги...
 20. Мережа центрів соціальних служб...
 21. Про соціальні послуги...
 22. Підтримка реформи соціального сектору в Україні...
 23. Мережа центрів соціальних служб...
 24. Там само.