Social aspects of personnel motivation

Authors: 

H.M. Zakharchyn, N.P. Lyubomudrova

Lviv Polytechnic National University

The article deals with the social aspects of the personnel motivation in accordance with the current trends of humanization of the economic life and intellectualization of the society. The role of socialization as a motivational policy factor is described. The main tasks of the enterprise social policy are studied and  motivational tools are proposed.

1. Воронкова В.Г.Управління людськими ресурсами: філософські засади [навчальний посібник] / В.Г.Воронкова, А.Г.Беліченко, О.М.Попов та ін. – Київ: ВД “Професіонал”, 2006. – 576 с. 2. Геєць В. Соціогуманітарні складові перспектив переходу до соціально-орієнтованої економіки в Україні /  В. Гаєць  //Економіка України.  –  2000.  – №  2.  – С. 4–12. 3. Горелов Н.А. Глобальные тенденции эволюции характера и содержания труда / Н.А. Горелов, В.В. Сионов // Инновационное управление трудом: межвуз.  сб.  науч.  статей.  – СПб.: Из-во  СПБГУЭФ,  2001.  –  175 с. 4.  Гончаренко  О. Постіндустріальний  розвиток  національної  економіки  /  О.  Гончаренко  //  Економічний  аналіз.  – 2010.  – Вип.  5.  – С.  69.  5.  Гончаров  В.М.  Управління  мотивацією  персоналу  на  переробних підприємствах ПК: монографія / В.М. Гончаров, А.В. Черкасов. – Луганськ: Янтар, 2010. – 267 с.  6. Ефременко А.В. Особенности формирования экономики знаний в условиях постиндустриализации /  А.В. Ефременко // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. – 2013. – Т1. 18, вип. 4/1. – С. 177–180. 7. Колот А. Інноваційна  праця  та  інтелектуальний  капітал  у  системі  факторів  формування  економіки  знань  /  А. Колот  //  Україна: аспекти  праці.  –  2007.  – №  4.  – С.  4–9. 8.Черненко  В.  Інноваційна  праця  та мотиваційні основи її розвитку / В. Черненко //Україна: аспекти праці. – 2007. – № 6. – С. 30–34.