Assessment of the investment factor impact on the economic development of national economy of Ukraine

2014;
: pp.9-14
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Politechnic National University

Article presents the results of the research of impact of investment factor on economic development of Ukraine and types of economic activities for the period 2000-2011 are presented; and determines types of economic activities, that are priority for investments in order to ensure the development of the national economy in framework of the post-industrial society.

1.    Krupka M.I. Finansovo-kredytnyy mekhanizm innovatsiynoho rozvytku ekonomiky Ukrainy. – Lviv: Vydavnychyy tsentr Lvivskoho nats-ho univer-tu im. I. Franka, 2001. – 608 s. 
2.    Lukyaneno D.H. Globalna ekonomichna in the-ratsiya: Monohrafiya / D.H. Lukyanenko. – K.: TOV “Natsionalnyy pidruchnyk”, 2008. – 220 s. 
3.    Upravlinnya mizhnarodnoyu konkurentospro-mozhnistyu v umovakh globalizatsii ekonomich-noho rozvyt¬ku: Monohrafiya / za zah. red. D.H. Lukyanenka, A.M. Poruchnyka. – K.: KNEU, 2006. – 816 s. 
4.    Statistical Yearbook of Ukraine for 2001 / State Statistics Committee of Ukraine; ed. V.A. Golovko. – K.: Technika, 2002. – 509 p. 
5.    Statistical Yearbook of Ukraine for 2003 / State Statistics Committee of Ukraine; ed. O.H. Osaulenko. – K.: Publisher “Consultant”, 2004. – 508 p. 
6.    Statistical Yearbook of Ukraine for 2004 / State Statistics Committee of Ukraine; ed. O.H. Osaulenko. – K.: Publisher “Consultant”, 2005. – 510 p. 
7.    Statistical Yearbook of Ukraine for 2005 / State Statistics Committee of Ukraine; ed. O.H. Osaulenko. – K.: Publisher “Consultant”, 2006. – 570 p. 
8.    Statistical Yearbook of Ukraine for 2008 / ed. O.H. Osaulenko. – K.: Publisher “Consultant”, 2009. – 567 p. 
9.    Statistical Yearbook of Ukraine for 2010 / ed. O.H Osaulenko. – K.: LLC “August Trade”, 2011. – 560 p.
10.    Statistical Yearbook of Ukraine for 2011 / State Statistics Committee of Ukraine; ed. O.H Osaulenko. – K.: LLC “August Trade”, 2012. – 559 p. 
11.    Derhachova V. Monitorynh natsionalnoho rozvytku yak faktor ekonomichnoi bezpeky derzhavy / V. Derhachova, M. Savelyev // Ekonomika Ukrainy. – 2010. – № 1 . – S. 19–28.