Motivating personnel creative potential

2015;
: pp.17-20
https://doi.org/10.23939/eem2015.02.017
Received: October 10, 2015
Accepted: October 10, 2015
1
Lviv Politechnic National University
2
Lviv Politechnic National University

This article discusses the motivational aspects of personnel creative potential in today's conditions, which is a driving force for innovation. Also the objective reasons that forced staff to develop creative potential of each company, in particular, the basic principles of formation of motivational policy for the development of creativity of staff are highlighted. The presented research shows the relationship between typology of staff  work and the character of motivation, as well as determines the effectiveness of the enterprise staff creative potential motivation on the basis of various motivational tools.

The efficient processes of transformation will be successful only in case of the availability of creative potential of personnel able to produce innovative ideas, to support presence of the enterprise on the innovation market and to ensure its competitiveness through unconventional management solutions.

Creativity is a natural human characteristic, however, subject to certain circumstances; it is not always possible to utilize it as a driving power in innovative development of an enterprise. Because of the lack of proper motivational policy, creativity often remains just a personal condition, and there is only nominal development and use of its potential. Thus, a contradiction emerges between the objective need to implement the personal creative impulse and subjective obstacles to human development.

1.    Bashuk, T. O.& Khzhnyak, M.O. (2013). Stymulyuvannja ta rozvytok kreatyv-nosti personalu. Marketyng I rozvytok innovacij, 1,150–160.
2.    Bukovynska, M. P. & Nechajev, O.L. (2013). Kreatyvnist personalu jak neob-hidna jakist formuvannja socialnoho kapitalu. Naukovi praci NUHT. K. : NUHT, 51,122–128.
3.    Goncharov, V. M. & Cherkasov, A.V. (2010). Upravlinnja motyvaciyeyu perso-nalu na pererobnyh pidpryjemstvah PK : monog-rafiya. Lugansk; Yantar
4.    Zakharchyn, H. M., Lyubomudrova, N.P. & Vynnychuk, R.O (2015). Motyvuvannja i rozvytok personal : kulturologichnyj aspect: monografiya. Lviv : Vydavnyctvo Lvivskoji politekhniky, 
5.    Kalinichenko,Y. B. & Smirnova, Y.I.(2011). Kreatyvnist jak osnova menegzh¬mentu organizacij . Marketyng i menedzhment innovacij,4,186–191.
6.    Kolot, A. (2007). Innovacijna pracya ta intelektualnyj kapital u systemi faktoriv formuvannja ekonomiky znan,4,4–12.
7.    Kuzmin, O., Knyaz, S.,Lytvyn, I. & Zinkevych, D. (2010). Kreatyvnyj menedzhment : navch. posibnyk .Lviv : Vydavnyctvo Lvivskoji politekhniky, 
8.    Kuznyecova, N. B. (2009) .Kadry innovacijnogo typu: sutnist, znachennja ta osoblyvosti formuvannja v umovah rozvytku innovacijnoji ekonomiky . Aktualni problemy ekonomiky,  6 (96),115–121.
9.    Lipych, L. G. & Pustulha L.S. (2010). Genezys rozvytku teorij motyvaciji praci. Nauka j ekonomika, 1,114–117.
10.    Lyashko, D. Y. (2008). Teoretychnyj ohlyad informacijnogo ta komunikatyvnogo seredovyshch funkcionuvannja pidpryjemstv . Academy Review, 2,63–68.
11.    Protsak, K. V. & Prosovych,O.P. (2011). Kreatyvnist personal jak vazhlyvyj chynnyk innovacijnogo rozvytku pidpryjemstva . Visnyk Nacional-nogo Universytetu "Lvivska politekhnika", 698,272–276.
12.    Revutska, N. V. ( 2008). Formuvannja koncepciji intelektua-lizaciji biznesu v suchasnij paradygmi upravlinnja . Formuvannja rynkovoji ekonomiky : Zbirnyk nauk. Prac. Spec. Vypusk : Ekonomika pidpryjemstva: teoriya I praktyka. K. : KNEU, Ch. II. 543–548.
13.    Okulenka, O. G (Eds.).(2014). Statystychnyj shchorichnyk Ukrajiny za 2013 rik za redakcijeyu . Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny,
14.    Chernenko, V. (2007).Innovacijna pracja ta motyvacijni osnovy jiji rozvytku .Ukrajina: aspekty praci,  6. 30–34.
15.    Shumakova, I. S. (2010). Kadrovyj potentsial ta yoho vplyv na efektyvnist diyalnosti orhanizacij .Vestnik NTU "KhPI", 22, 12–20