Basic Principles of Scientific Research in Higher Education Institutions: Management and Financing

2017;
: 1-14
Authors:
1
Lviv Politechnic National University

The article analyzes basic principles and specifics of managing and financing research activities in higher education institutions. The state of scientific research and the sources of its financing are analyzed, problems and prospects of scientific activities are explored. The necessity of introduction and implementation of state target scientific and technical programmes, as well as procedures of state certification of scientific activities of higher education institutions is justified. Recommendations for improving management and financing of scientific research are formulated.

. Naukova ta innovatsiina diyalnist Ukrainy. [Scientific and Innovative Activity of Ukraine], Statistical Data Collection, 2016. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm.
2. Osnovni pokaznyky diyalnosti vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy na pochatok 2016/17 navchalnoho roku. [Key Performance Indicators of Higher Education Institutions of Ukraine at the beginning of 2016/17 academic year]. Statistical bulletin, 2017. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publosvita_u.htm.
3. Zdiisnennia naukovykh doslidzhen i rozrobok v Ukraini. 2016. [Realization of scientific research and developments in Ukraine. 2016] Report, 2017. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm.
7. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro Utvorennia Natsionalnoi Rady Ukrainy z Pytan Rozvytku Nauky i Tehnolohiy [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On the Formation of the National Council of Ukraine on Science and Technology Development"], Uryadovyi Courier, 2017, No. 72.
8. Peer review of the Ukrainian research and innovation system. Horizon 2020 policy support facility, background report - Study: PDF / European Commission, 2016, 83.
10. Kuzmin O. Ye., Pyrog O.V., Matviyishyn V. Ye. Assessment of the stability of the national economy development in the postindustrial society. Economics, Entrepreneuship, Management, 2014, V. 1, No. 2, 41-46.
11. Kuzmin O., Khodykina I., Podolchak N. Rozvytok finansovoho mehanizmu investuvannia osvitnioi sfery [Development of the financial mechanism for investing in the educational sphere ]. Culture of the Black Sea Peoples, 2005, Vol. 74, No. 1.
12. Stan rozvytku nauky i tehniky, rezultaty naukovoi, naukovo-tehnichnoi, innovatsiinoi diyalnosti, transferu tehnolohii za 2015 rik [The state of development of science and technology, the results of scientific, scientific and technological , innovative activities, technology transfers in 2015]. Analytical reference, 2016. Available at: http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%....
13. Finansuvannia nauky u tsentri uvahy profilnoho komitrtu Verhovnoi Rady Ukrainy [Funding of science is in the focus of attention of the profile committee of the Verhovna Rada of Ukraine]. Available at: http://www.nas.gov.ua/tradeunion/news/Documents/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0....
14. Zakon Ukrainy Pro vyshchu osvitu [Law of Ukraine On Higher Education], July 1, 2014 No. 1556-VII, Bulletin of Verhovna Rada of Ukraine, 2014. No. 37-38, 2004.
15. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro zatverdzhennia Polozhennia pro derzhavnu atestatsiyu naukovo-doslidnykh (naukovo-tehnichnykh) ustanov [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On approval of the Regulation on state attestation of research(scientific and technical)institutions ]. Official Bulletin of Ukraine, 1998, No.14.
17. Vykonannia derzhavnoho buidzhetu 2017 roku. Analiz stanu finansuvannia po navchalnym zakladam ta ustanovam i orhanizatsiam, pidporiadkovanym Ministerstvu osvity i nauky Ukrainy za sichen - cherven 2017 roku [Implementation of the state budget in 2017. Analysis of funding for educational institutions and organizations subordinated to the Ministry of Education and Science of Ukraine for January-June 2017]. Available at: http://mon.gov.ua/about/byudzhet/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-2017-r....
18. Ministerstvo Osvity ta Nauky Ukrainy, Ukrainskyi Instytut Naukovo-Tehnichnoi Ekspertyzy ta Informatsii. Analitychna dovidka. Realizatsiya priorytetnyh napriamiv rozvytku nauky i tehniky ta otrymani rezultaty u 2016 -2017 rokah [Ministry of Education and Science of Ukraine, Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information. Analytical reference. Realization of the priority directions of science and technology development and the results obtained in 2016 - 2017]. Available at: http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%....
19. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy 71 Deyaki pytannia optymizatsii derzhavnyh tsiliovyh prohram i natsionalnyh proektiv, ekonomii biudzhetnyh koshtiv ta vyznannia takymy shcho vtratyly chynnist deyakyh aktiv Kabinetu Ministriv Ukrainy [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Some issues of optimization of state target programs and national projects, saving of budget funds and recognition of certain acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine as invalid"], 2014, V. No. 51.
22. Rishennia Kolehii Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 26 travnia 2016 "Pro pidsumky naukovo-tehnichnoi diyalnosti vyshchyh navchalnyh zakladiv ta naukovyh ustanov za 2015 rik z urahuvanniam polozhen Zakonu Ukrainy "Pro vyshchu osvitu"[Decision of the Collegium of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated May 26, 2016, On the results of scientific and technical activity of higher education establishments and scientific institutions for 2015 with the account of the provisions of the Law of Ukraine "On Higher Education"], 2016. Available at: http://mon.gov.ua/content/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%....
23. Naukovo-doslidnytska robota u Kyivskomu nastionalnomu universyteti imeni Tarasa Shevchenka: pidsumky za 2016 rik i zavdannia na 2017 rik [Research work at Taras Shevchenko National University of Kyiv: results for 2016 and tasks for 2017], 2017. Available at: http://science.univ.kiev.ua/research/report/ZVIT_SCIENCE_2016.pdf.
24. Informatsiya pro naukovu ta naukovo-tehnichnu diyalnist Natsionalnoho tehnichnoho universytetu "Kharkivskyi politehnichnyi instytut" za 2016 rik [Information on scientific and scientific-technical activities of National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" for 2016], 2017. Available at: http://science.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2017/04/NTU_KhPI_ZVIT_2....
25. Community Research and Development Information Service. Available at: http://cordis.europa.eu/search/result_en?q=programme/code%3D%27H2020%27%...(address/country%3D%27UA%27%20OR%20relatedRegion/region/euCode%3D%27UA%27)&p=1&num=10&srt=/project/contentUpdateDate:decreasing.
26. Novyny Ministerstva Osvity i NaukyUkrainy "Vcheni Ukrainy ta NATO spilno shukayut yak protydiyaty kiberzahrozam, vyiavliaty miny ta riatuvaty poranenyh" [News of the Ministry of Education and Science of Ukraine "Scientists from Ukraine and NATO are working together to counteract cyber-threats, detect mines and rescue wounded people"], 5.07.2017. Available at: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2017/07/05/vcheni-ukrayini-ta-nato-....
28. Pro robotu v 2016 r. Dopovid na konferentsii trudovoho kolektyvu Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N.Karazina [ About the work in 2016. Report at the conference of the labor collective of V.N.Karazin Kharkiv National University]. Available at: http://www.univer.kharkov.ua/docs/work/dopovid-rektora2016-4.pdf.
29. Naukova ta innovatsiina diyalnist v umovah implementatsii novoho zakonodavstva. Zi zvitu prorektora z naukovoi roboty M.Yu. Ilchenka pro robotu v 2016 rotsi [Scientific and innovative activities in conditions of implementing new legislation. From the report of the pro-rector on scientific work M. Y. Ilchenko about work in 2016], 2016. Available at: http://kpi.ua/science-2016.
30. Zvit pro diyalnist Natsionalnoho universytetu bioresursiv ta pryrodokorystuvannia Ukrainy za 2016 rik [ Report on activities of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine for 2016], 2017. Available at: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u18/zvit_2016.pdf.
31. Informatsiya pro naukovu ta naukovo-tehnichnu diyalnist Natsionalnoho tehnichnoho universitetu "Kharkivskii politehnichnyi instytut" za 2016 rik [Information on scientific and technical activities of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" for 2016], 2017. Available at: http://science.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2017/04/NTU_KhPI_ZVIT_2....
32. Zvit Rektora Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka za 2016 - 2017 rokiv [Report of the Rector of the Ivan Franko National University of Lviv for 2016 - 2017]. Available at: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/06/zvit_rektora-2017.pdf.
33. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. Finansuvannia naukovykh doslidzhen i rozrobok v universytetakh zbilshylos maizhe na 40% [Ministry of Education and Science of Ukraine. Funding of scientific research and developments at universities increased by almost 40%] 01-03-17. Available at: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2017/03/01/finansuvannya-naukovix-d....