Higher education in Ukraine: legal aspects of their functioning

2019;
: 47-54
Authors:
1
Department of Theory and History of Stateand Law, Constitution aland international law Lviv State University of Internal Affairs Ph.D.

The article clarifies that the legal mechanism of the system of regulation of higher
education is a set of international legal acts, obligations of Ukraine, the Constitution of
Ukraine, laws of Ukraine, by-laws and individual acts of application, intended to regulate legal
relations between the subjects of educational activities in the process of influencing the
education sector. It is determined that the peculiarities of the organizational and legal
mechanism of state regulation of higher education transformation are independent
development and innovative activity, which is emphasized in the Law of Ukraine “On Higher
Education”, namely: full autonomy of higher education institutions, their right to self-manage
their own funds, freedom to determine academic strategies and approaches

1. Nikolayenko S. Yakist' vyshchoyi osvity Ukrayiny – pohlyad u maybutnye [The quality of higher
education in Ukraine is a look into the future]. Svit finansiv. Vyp. 3(8). Zhovten' 2006. pp. 7–22.
2. Sy`soyeva S. Osvitni reformy`: osvitologichny`j kontekst [Educational reforms: educational context].
Education. 2013. Vol. 2. pp. 36–45. 3. Vovkany`ch S. J. Teorety`ko-metodologichni osnovy`
doslidzhennya lyuds`kogo ta intelektual`nogo kapitalu v znannyevomistkij ekonomici: konceptualizaciya
ponyat`[Theoretical and methodological foundations of the study of human and intellectual capital in
knowledge-based economy: conceptualization of concepts]. Regional economy. 2007. No 4. pp. 7–19.
4. Rzhepishevs`ka V. V. Problemy` ta perspekty`vy` funkcionuvannya vy`shhy`x navchal`ny`x zakladiv u
regional`nij innovacijnij sy`stemi [Problems and prospects of functioning of higher education institutions
in the regional innovation system]. An efficient economy. 2013. No 3. Available at:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_3_30 5. Yakymenko O. O. Chynnyky vplyvu na realizatsiyu
orhanizatsiyno-pravovoho mekhanizmu derzhavnoho rehulyuvannya transformatsiyi vyshchoyi osvity v
Ukrayini [Factors influencing the implementation of the organizational and legal mechanism of state
regulation of the transformation of higher education in Ukraine]. Visnyk Natsional’noho universytetu
tsyvil’noho zakhystu Ukrayiny. Seriya: Derzhavne upravlinnya. 2016. Vol. 2. pp. 141–151. 6. Zakon
Ukrayiny` “Pro vy`shhu osvitu” [The Law of Ukraine “On Higher Education”]. Legislation of Ukraine.
Verkhovna Rada database. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-
18/print1382613528661298 7. Ivanova S. Innovaciyi v osviti ta problemy` reformuvannya sy`stemy`
vy`shhoyi osvity` v aspekti yevrointegraciyi Ukrayiny` [Innovation in education and problems of
reforming the higher education system in the aspect of Ukraine’s European integration]. Bulletin of
Cherkasy University: pedagogical sciences. 2016. No 1. pp. 41–52. 8. Martynenko S. Yevropeys’kyy
prostir vyshchoyi osvity: Tendentsiyi rozvytku ta priorytety [European higher education area: development
trends and priorities]. Osvitolohiya. 2013. Vol. 2. pp. 163–167. 9. Vyel’cheva N. I. Naukovo-teoretychni
osnovy derzhavnoho rehulyuvannya vyshchoyi osvity [Theoretical and theoretical foundations of state
regulation of higher education]. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2009_2_13. 10. Sydorenko
T. M. Mekhanizm innovatsiynoho funktsionuvannya ta rozvytku vyshchoyi osvity Ukrayiny [The
mechanism of innovative functioning and development of higher education in Ukraine]. Visnyk
Kyyivs’koho natsional’noho universytetu tekhnolohiy ta dyzaynu. Seriya “Ekonomichni nauky”.
Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy. 2015. No. 5(91). pp. 77–84. 11. Lektsiya 3: Zmist osvity.
Vyshchyy navchal’nyy zaklad u systemi osvity. [Contents of education. Higher educational institution in
the education system]. Available at: http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=
40263#%D0%BB3%D0%BF2. 12. Ukaz Prezy`denta Ukrayiny` “Pro Nacional`nu strategiyu rozvy`tku
osvity` v Ukrayini na period do 2021 roku” [Presidential Decree “On the National Strategy for the
Development of Education in Ukraine until 2021”] No. 344/2013 of June 25, 2013. Available at:
http://zakon4.rada.gov.ua/ laws / show / 344/2013.

Romanian M. R. "Higher education in Ukraine: legal aspects of their functioning" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-24-2019/higher-education-ukraine-legal-aspects-their