Specifics of Forming Competitive Advantages Based on the Value-based Approach Approach in Wartime

2023;
: pp. 212 - 231
1
Lviv Polytechnic National University, Department of Marketing and Logistics
2
Lviv Polytechnic National University, Ukraine

The purpose of the study is to develop proposals for the formation of competitive advantages by higher education institutions in the context of war based on a value-based approach.

Methodology. The theoretical and methodological basis of the work is a system of general scientific and special methods of scientific knowledge, which are directly related to the purpose and objectives of the study. The research methods used in the study include statistical, comparative analysis and generalisation methods to identify the factors influencing the change in demand in wartime. Index methods were used to assess the severity of competition and the core of the higher education market. The method of hierarchy analysis by T. Saaty was used to establish the weight of value criteria by students, independent of the subjectivity of their choice.

Findings. It has been found that in the higher education market, the concept of marketing institutionalisation was applied in response to the spread of the COVID-19 pandemic and the specifics of higher education institutions in wartime. This has forced the educational, scientific and innovative components of higher education institutions to undergo dramatic changes. Based on the analysis of the competitive environment of higher education institutions and the results of a marketing study of student opinion, the value parameters of students' choice of higher education institutions in times of war are identified. The value parameters of the choice of higher education institutions include: the level of qualification of the teaching staff; the region of location of higher education institutions; cooperation with foreign universities; reviews in social networks; and the availability of the chosen speciality.

Using the method of hierarchy analysis, T. Saaty has established a ranking of universities according to the criteria that are valuable for students. As a result of the study, recommendations are made on the implementation of value parameters of students' choice of higher education institutions in the model of providing educational services of higher education institutions.

It is proved that the model of providing educational services of higher education institutions should be developed taking into account the strategic directions of development of higher education institutions, hierarchical, value-based approaches, added value and complementary development of related and compatible sectors of the economy.

Practical implications. The model of providing educational services by higher education institutions based on the value-based approach is recommended to be used in the development of programmes to motivate students to return to the country after completing their studies in order to restore Ukraine's economy in the post-war period by the marketing departments of such institutions as the Ministry of Digital Transformation, the Ministry of Education and Science of Ukraine, the Ministry of Infrastructure of Ukraine, the State Employment Service under the Ministry of Economy of Ukraine and other institutions.

Value. The implementation of value-based parameters of choice by higher education institutions in the model of providing educational services by higher education institutions increases the ability for dynamic growth in innovation and integration, adaptive flexibility to changes in the global higher education market, and ensures the realisation of national interests in education. Taking into account international rankings will help to raise awareness among consumers of educational services about the priority of educational services, identify the professionalism of staff, improve the quality of management of educational processes, and facilitate the integration of higher education institutions into the international scientific and educational space.

 1. Amelin A., Fishhuk V., Lavry`k Ya., Yurchak O., Chernyev Ye. & Matyushko V. (2020). Ukrayina 2030E krayina z rozvy`nenoyu cy`frovoyu ekonomikoyu. [Ukraine 2030E - a country with a developed digital economy]. Retrieved from https//strategy.uifuture.org/kraina– zrozvinutoyu– cifrovoyu– ekonomikoyu.html#6– 2– 9 (in Ukrain- ian).
 2. Derzhavna sluzhba staty`sty`ky` Ukrayiny` [State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian)/
 3. Korotkov Ye. O. (2023). Zakon pro nadannya komp'yuternogo obladnannya studentam, shho otry`muyut` sty`pendiyu u VNZ: pety`ciya. Kabinet Ministriv Ukrayiny`. Elektronni pety`ciyi [Law on the provision of computer equipment to students receiving scholarships at universities: petition. Cabinet of Ministers of Ukraine. Electronic petitions]. Retrieved from https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/5024 (in Ukrainian).
 4. Bory`senko O. S., Shevchenko A. V., Fisun Yu. V. & Krapko O. M.(2022). Markety`ngovy`j menedzhment: navch. posibny`k [Marketing management: a textbook]. K.: NAU (in Ukrainian)/
 5. My`shhy`shy`n O. L., Oksyuta I. V., Shayeganrad E. P. & Prokopy`k A. I. (2022). Vy`kly`ky` pandemiyi dlya prav lyudy`ny`[Challenges of the pandemic to human rights]. Science, innovations and education: problems and prospects [Science, innovations and education: problems and prospects]. The 6th International scientific and practical conference [The 6th International scientific and practical conference] CPN Publishing Group, Tokyo, Japan, 632 – 634. (in Ukrainian)/
 6. My`shhy`shy`n O. L., Shayeganrad E. P., Prokopy`k A. I. & Oksyuta I. V. (2022). Ekologichni innovaciyi ta yix zastosuvannya na ukrayins`komu ry`nku [Ecological innovations and their application in the Ukrainian market ]. International scientific innovations in human life [International scientific innovations in human life]. The 7th Interna- tional scientific and practical conference [The 7th International scientific and practical conference] Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom, 729– 733. (in Ukrainian).
 7. Oksyuta I. V. & Dry`malovs`ka X. V. (2022). Smart – specializaciya: vitchy`znyany`j ta zakordonny`j dosvid [Smart specialisation: domestic and foreign experience]. Tery`toriyi innovacij: strategiyi, cinnosti ta priory`tety` (TISVP – 2022) [Territories of innovation: strategies, values and priorities (TISVP-2022)]. Materialy` Mizhnarodnoyi naukovoyi konferenciyi, Insty`tut strategij innovacijnogo rozvy`tku i transferu znan`, Sumy` [Proceedings of the Inter- national Scientific Conference, Institute of Strategies for Innovative Development and Knowledge Transfer], 32– 37 (in Ukrainian)/.
 8. Lokshy`na O. & Glushko O. (2022). Osvita v realiyax vijny`: oriyenty`ry` mizhnarodnoyi spil`noty` : oglyadove vy`dannya [Education in the realities of war: guidelines of the international community: a review edition ] (O. Topuzova, O. Lokshy`noyi, Ed.) Nacz. akad. ped. nauk, In– t pedagogiky` NAPN Ukrayiny`[National Academy of Pedagogical Sciences, Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine]. Kyiv: Dumka.
 9. S. Shkarlet(Ed). (2022). Osvita Ukrayiny` v umovax voyennogo stanu [Education of Ukraine under martial law]. Informacijno– anality`chny`j zbirny`k [Information and analytical collection]. Insty`tut osvitn`oyi anality`ky` [In- stitute of Educational Analytics], 358. Retrieved from: https://iea.gov.ua/wp– content/uploads/2022/08/education– of– ukraine_2022.pdf. (in Ukrainian)/
 10. Oficijny`j sajt Education.ua. [Official website of Education.ua]. Education.ua. [Education.ua]. Retrieved from https: //www.education.ua (in Ukrainian).
 11. Oficijny`j sajt Microsoft. Microsoft [Official website of Microsoft. Microsoft] – Retrieved from https://www.microsoft.com/uk– ua/ (in Ukrainian).
 12. Oficijny`j sajt Ky`yivs`koyi shkoly` ekonomiky`[Official website of the Kyiv School of Economics]. Re- trieved from https://uglobal.university/ukrainian– global – university/ (in Ukrainian).
 13. Oficijny`j sajt platformy` onlajn– navchannya Prometheus. [Official website of the online learning plat- form Prometheus]. Prometheus [Prometheus]. Retrieved from https//prometheus.org.ua. (in Ukrainian).
 14. Rejty`ngy` VNZ [University rankings] (2022). OSVITA.UA [EDUCATION.UA]. Retrieved from https://osvita.ua/vnz/rating/86578/ (in Ukrainian).
 15. Sky`ba M. Ye., Krasy`l`ny`kova G. V. & Kosyanchuk T. F. (2018). Zaklady` vy`shhoyi osvity` yak prov- ajdery` osvitnix poslug dlya molodi ta dorosly`x [Higher Education Institutions as Providers of Educational Services for Youth and Adults. ]. Suchasni informacijni texnologiyi ta innovacijni metody`ky` navchannya v pidgotovci faxivciv: metodologiya, teoriya, dosvid, problemy` [Modern Information Technologies and Innovative Teaching Meth- ods in the Training of Specialists: Methodology, Theory, Experience, Problems], 50, 84– 88. DOI: 10.31652/2412– 1142– 2018– 50– 84– 88. (in Ukrainian).
 16. Shandrivs`ka O. Ye. & Oksyuta* I. V. (2023). Doslidzhennya tendencij rozvy`tku ry`nku vy`shhoyi osvity` v umovax vijny` [Research of trends in the development of the higher education market in the conditions of war]. Menedzhment ta pidpry`yemny`cztvo v Ukrayini [Management and entrepreneurship in Ukraine], 5, 1. (in Ukrainian)./
 17. Shandrivs`ka O. Ye., Oksyuta* I. V. & Sopil`ny`k L. I. (2022). Analiz tendencij popy`tu na poslugy` vy`shhoyi osvity` v Ukrayini [Analysis of trends in demand for higher education services in Ukraine]. Markety`ng i logisty`ka v sy`stemi menedzhmentu .[Marketing and logistics in the management system]. XIV Mizhnarodna nau- kovo– prakty`chna konferenciya [XIV International Scientific and Practical Conference. Lviv: LPNU, 240–242 (in Ukrainian).
 18. Yurchy`shena L. V. (2020). Vy`znachennya biznes– modeli universy`tetu na osnovi sy`ntezu pidxodiv do biznes– modeli pidpry`yemstva [Determining the business model of the university based on the synthesis of approaches to the business model of the enterprise]. Ekonomika i organizaciya upravlinnya [Economics and management organi- zation], 4 (40), 271– 284. DOI: https://doi.org/10.31558/2307– 2318.2020.4.25. (in Ukrainian).
 19. Yurchy`shena L.V. (2021). Formuvannya novoyi parady`gmy` vy`shhoyi  osvity`:  drajvery` ta ekonomichna model` universy`tetiv [Formation of a new paradigm of higher education: drivers and economic model of universities]. Ekonomika i organizaciya upravlinnya [Economics and Organisation of Management], 2 (42), 142– 153. DOI: 10.31558/2307– 2318.2021.2.14. (in Ukrainian).
 20. Cruz Amaran D., Guerrero M. & Hernandez– Ruiz A. D. (2020). Changing Times at Cuban Universities: Looking into the Transition towards a Social, Entrepreneurial and Innovative Organization. Sustainability, MDPI, Open Access Journal, 12(6), 2536. DOI: https://doi.org/10.3390/su12062536. (in English).
 21. Halloran L. & Friday C. (2018). Can the Universities of Today Lead Learning for Tomorrow? The Uni- versity of the Future. Retrieved from http://cdn.ey.com/echannel/au/en/industries/government– public – sector/ey– uni- versity– of– thefuture– 2030/EY– university– of– the– future– 2030.pdf. (in English).