Reduction of the environmental threat from uncontrolled development of cyanobacteria in the waters of the dnieper reservoirs

Authors: 

Myroslav Malovanyy, Volodymyr Nykyforov, Olena Kharlamova, Alexander Synelnikov and Khrystyna Dereyko

We have analyzed the ecological hazard that has emerged as a result of the construction of hydropower plants on the Dnieper, which became the cause of uncontrolled development of cyanobacteria. The environmental risks that are caused by the uncontrolled development of cyanobacteria and their biodegradability were studied. The efficiency of application of the known methods of suppression of mass development of the blue-green algae was analyzed. The amount of biogas that can be synthesized from cyanobacteria biomass of Kremenchug reservoir was estimated. The strategy of avoiding the ecological disaster from the uncontrolled development of cyanobacteria and its negative impact on the environment was suggested.

[1] Prijmachenko A. Fitoplankton i pervichnaja produkcija
Dnepra i dneprovskich vodochranilishch, Kijev: Naukova
dumka, 1981.
[2] Sirenko L., Koreljava I., Mychajltnko L. et al. Rastitelnost i
bakterialnoje naselenije Dnepra i dneprovskich vodochranilishch,
Kijev: Naukova dumka, 1989.
[3] Dzjuban A. Gidrobiologicheskij zurnal, 2006, 6, 47.
[4] Vallentajn Dz. Vosstanovlenije ozernysh vod Kanady,
Moskva: Mir, 1978.
[5] Nikiforov V. Visnyk problem biologii I medycyny, 2002,
4, 27.
[6] Makkinerni M. and Brajjant M. Osnovnyje principy
anaerobnoj fermentacii s obrazovaniem metana [in:] Biomasa
kak istochnik energii, Moskva: Mir, 1985, 245 – 266.
[7] Nikiforov V. Promyshlennaja botanika, 2010, 10, 193
[8] Maljovanyj M., Synelnikov O., Charlamova O. and
Maljovanyj A. Chimicshna promyslovist Ukrainy, 2014,
5, 39.