INVESTIGATION OF THE METHOD OF CHEMICAL DESORPTION FOR EXTRACTION OF NIKEL IONS (II) FROM BENTONITE CLAYS

EP.
2017;
: pp. 187-190
1
Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University
2
Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Department of chemistry and methods of teaching chemistry
3
Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsiubynsky
4
Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsiubynsky

The problem of accumulation of spent sorbents is considered in the article; The main methods of desorption of pollutants and regeneration of sorbents are described; the effectiveness of the method of chemical desorption for extracting Nikel ions (II) from bentonite clays is investigated; the main ways of utilization of spent sorbents are considered

[1] Apostolov S. A. Novyy dovidnyk khimika i tekhnoloha. Syr’e y produkty promyshlennosty orhanycheskykh y neorhanycheskykh veshchestv. CH.2 / S. A. Apostolov, i dr. – SPb. : Professyonal, 2006. – 1142 s.

[2] Malovaniy M. Perevirka sorbtsiyi vody iz zabrudnennya amiaku [Tekst] / Myroslav Malovaniy, Halyna Sakalova, Nataliya Chornomaz ta Oleh Nahurs’kyy // Khimiyery ta khimichna tekhnolohiya. – Vol. 7. – 2013. – No. 3. – P. 355–358.

[3] Zhumaeva D. ZH. Uhol’ni adsorbenty dlya ochyshchennya stichnykh vod ta yikh vtorynne vykorystannya // Universium: Khimiya ta biolohiya: elektron. nauchn. zhurn., 2016. – No. 11 (29).

[4] Delalio A. Utylizatsiya osadkiv mis’kykh stichnykh vod / A. Delalio, V. V. Honcharuk, B. YU. Kornylovych i dr. // Khym. tekhnol. vody. – 2003. – No. 5. – S. 458–464.

[5] Zosyn A. P. Adsorbenty na osnovi mahnezial’nozhelezystovykh shlakiv kol’orovoyi metalurhiyi dlya ochyshchennya tekhnolohichnykh vytrat vid kationiv kol’orovykh metaliv / T. I. Pryymak, L. B. Koshkyna, V. A. Masloboev // Vestnyk MHTU. – T. – 11, No. 3. – 2008. – S. 502–505.

[6] Novyts’ka L. L. Promyslova ekolohiya [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://lubbook.net/book_353_glava_27_7._2.F %D1 %96zichna_ta_kh %D1%96m %D1 %96chn.html

[7] Mineral’ni resursy Ukrayiny: hlyny. Chastyna 2. Kharakterystyka hlyn, ohlyad yikh zapasiv ta haluzey vykorystannya / O. L. Heleta, A. M. Kichnyayev, V. I. Lyashok // Koshtovne ta dekoratyvne kaminnya. – 2011. – No. 4. – S. 16–26.

[8] http://topmetal.com.ua/nikelyuvannya