IMPACT OF RIVERBANK ANTHROPOGENIC POLLUTION SOURCES ON THE FORMATION OF RIVER WATER QUALITY

EP.
2018;
: pp. 121-128
1
Admiral Makarov National University of Shipbuilding
2
Admiral Makarov National University of Shipbuilding

The method of estimation of the impact of riverbank anthropogenic pollution sources on the formation of river water quality is proposed. A description of the influence of housing and utility providers on water bodies within Mykolaiv region is
made. The obtained results can be applied in the development of measures aimed at improvement of the ecological situation in the area under study.

 

[1] Mahas N. I., Hurko O. S. Kompleksna otsinka vplyvu dzherel zabrudnennia na ekolohichnyi stan richok na terytorii Mykolaivskoi oblasti. Problemy ekolohii ta enerhozberezhennia v sudnobuduvanni: Materialy XII mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii. Mykolaiv. – 2017. – Р. 216–217
[2] Mahas N. I. Otsinka vplyvu berehovykh antropohennykh dzherel zabrudnennia na yakist vod baseinu richky Pivdennyi Buh na terytorii Mykolaivskoi oblasti. Problemy ekolohii ta enerhozberezhennia v sudnobuduvanni: Materialy X mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii. Mykolaiv. – 2015. – Р. 241–242.
[3] Alеkyn O. A. Osnovы hydrokhymyy. Lenynhrad. Hydrometeoyzdat, 1970. – 444 s.
[4] Hopchak I. V. Vstanovlennia katehorii i absoliutnykh znachen ekolohichnykh normatyviv yakosti vody dlia richok Volynskoi oblasti. Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia. – Rivne. – 2005. – Vyp. 5(33). – P. 71–78.
[5] Denysova O. I. Ekolohichna otsinka suchasnoho stanu poverkhnevykh vod Ukrainy (metodychni aspekty)Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal. – 1996. –№3. – S. 3–11.
[6] Oksyiuk O. P., Zhukynskyi V. N., Brahynskyi L. P. Kompleksnaia еkolohycheskaia klassyfykatsyia kachestva poverkhnostnыkh vod sushy Hydrobyolohycheskyi zhurnal. – 1993. – T. 29. – №4. – Р. 62–72.
[7] Romanenko V. D., Zhukynskyi V. M., Oksiiuk O. P. Metodyka vstanovlennia ta vykorystannia ekolohichnykh normatyviv yakosti poverkhnevykh vod sushi ta estuariiv Ukrainy. – K., 2001. – 48 s.
[8] Romanenko V. D., Zhukynskyi V. M., Oksiiuk O. P. Metodyka ekolohichnoi otsinky yakosti poverkhnevykh vod za vidpovidnymy katehoriiamy. K.: Symvol-T, 1998. – 28 s.
[9] Yatsyk A. V., Petruk O. M. Metodychne kerivnytstvopo rozrakhunku antropohennoho navantazhennia i klasyfikatsii ekolohichnoho stanu baseiniv malykh richok Ukrainy. K., 1992. – 40 s.
[10] Mahas N. I. Rozrobka metodychnoho pidkhodu do otsinky stupenia ekolohichnoi nebezpeky tochkovykh dzherel zabrudnennia poverkhnevykh vod. // Problemy ekolohii ta enerhozberezhennia v sudnobuduvanni: Materialy XII mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii. Mykolaiv, 2017. – 165 р.
[11] Mahas N. I., Trokhymenko H.H. Otsinka vplyvu berehovykh dzherel skydu stichnykh vod na stan vodnoho seredovyshcha // Zbirnyk naukovykh prats NUK. –Mykolaiv:NUK, 2017. – No. 2 (469). – S. 98–106.
[12] Mahas N. I., Trokhymenko H.H. Otsinka stupenia ekolohichnoi nebezpeky obiektiv na prykladi komunalnykh pidpryiemstv Mykolaivskoi oblasti // Naukovyi zhurnal “Ekolohichna bezpeka”. Kremenchutskyi natsionalnyi universytet imeni Mykhaila Ostrohradskoho. –Kremenchuk. – 2015. – Vyp. 20(2/2015). – S. 48–53.