Розроблення кавітаційно-флотаційного процесу очищення стічних вод в аспекті реалізації сучасних концепцій синтезу хіміко-технологічних систем

Authors: 

Знак З. О., Сухацький Ю. В., Мних Р. В

On the basis of the results of research of processes of wastewater from organic compounds in cavitation fields offered the concept of cavitation-flotation wastewater treatment. It implemented the main modern conceptions of the synthesis of chemical-technological systems.
На підставі результатів дослідження процесів очищення стічних вод від органічних сполук у кавітаційних полях запропоновано концепцію кавітаційно-флотаційного очищення стоків. У ній реалізовано головні сучасні концепції синтезу хіміко-технологічних систем. 
 

1. Знак З.О., Савчук Л.В., Мних Р.В. Дослідження процесу очищення стічних вод м’ясопереробного підприємства / Вісник НУ “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2010. - № 667. – С. 54–58. 2. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод. А.К. Запольський, Н.А. Мішкова-Клименко; І.М. Астрелін, М.Т. Брик, П.І. Гвоздяк, Т.В. Князькова. –К.: Лібра, 2000. – 552 с.  3. Яворський В.Т., Знак З.О., Мних Р.В. Вплив кавітаційного оброблення на фізико-хімічні властивості кальцію гідроксиду / Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2013. – Том 49, №3. – С. 80–85. 4. Мних Р.В. Гідродинамічна активація твердофазних реаґентів у технологіях кондиціювання стічних вод / Вісник НУ “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2012. – № 726. – С. 28-32. 5. Мних Р.В., Знак З.О., Гусяк А.М. Кавітаційне активування водної суспензії кальцію гідроксиду в процесах реаґентного очищення стічних вод / Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – Львів : РВВ НЛТУ. – Вип. 23.4. – С. 98–105.