MONITORING THE STATE OF ENVIRONMENTAL SAFETY USING PHYTOINDICATION METHODS TO ENSURE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF A TECHNOLOGICALLY LOADED CITY KREMENCHUK

EP.
2023;
: pp.192-198
1
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradsky National University
2
Kremenchuk Mykhailo Ostohradskyi National University
3
Kremenchuk Mykhailo Ostohradskyi National University
4
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskiy National University
5
Kremenchuk Mykhailo Ostohradskyi National University

Ecological aspects of sustainable development have recently attracted the attention of scientists. The article is devoted to the control of ecological safety based on the study of the state of plantations in the city of Kremenchuk using the method of fluctuating leaf asymmetry as an indicator. The research was conducted in recreational, residential, transport and industrial areas. It was found that the condition of green areasin the city of Kremenchuk is heterogeneous and depends on the level of anthropogenic pressure. Plants growing near traffic routes and in industrial areas are much weaker than those growing in recreational areas.. The main indicator of plant condition in the study was the fluctuating asymmetry of the leaf blade of pyramidal poplar and hanging birch. It was found that the integral values of this indicator differ in different parts of the city with different intensities of anthropogenic impact, with the maximum values observed in industrial and traffic zones where there is an intense impact of pollutants. The results of the study confirm the unfavourable ecological condition of certain areas of the technologically loaded city of Kremenchuk, and also indicate the importance of environmental monitoring of pollution and development of measures to improve the condition of green areas. The results of the study can be used to improve the methodology and theory of ecological safety and urban environmental protection in order to preserve and restore plant populations in cities.

1. Alekseyeva, T.M. (2014). Hruntovo-roslunnyy pokryv yak pokaznyk zabrudnennya atmosfernoho povitrya vazhkymy metalamy. Ukrayinsʹ kyyhidrometeorolohichny yzhurnal, 14, 16-22. Retrieved from http://uhmj.odeku.edu.ua/wp-content/uploads/2014/06/4.pdf

2. Barabash, O.V. (2019). Otsinka rivnya ekolohichnoyi bezpeky urboekosystem  za stanom atmosfernoho povitrya. Ekolohichna bezpeka ta pryrodokorystuvannya, 31(3), 57–63. doi: https://doi.org/10.32347/2411-4049.2019.3.57-63

https://doi.org/10.32347/2411-4049.2019.3.57-63

3. Bessonova, V.P., Ivanchenko, O.Ye. (2019). Otsinka vyvodoho riznomanittya ta zhyttyevoho stanu  prytorozhnikh  nasadzhen pr. S. Nihoyana m. Dnipro. Pytannyabiyoindikatsiyi ta ekolohiyi, 1(24), 36-56.

https://doi.org/10.26661/2312-2056/2019-24/1-03

4. Glińska-Lewczuk, M.Z., & Walna, K. (2011). Assessment of environmental quality of urban green areas using plant bioindicators. Ecological Indicators, 11, 413-420.

5. Karpenko, O.V., & Bachynska, Ya.O. (2022). Bioindikatsiy aantropolohennoho navantazhennya metodom otsinky liuktuatsiynoyi asymetriyi. Materials V Mizhnar. konf. molodykhuchenykh, Kharkiv, 19–20 trav. 2022, 212–213.

6. Kolesnik, D.V., Shmandiy, V.M., Kharlamova, O.V., Rihgas, T.Ye., & Bezdenyezhnykh, L.A. (2023). Vykorystannya metodu fitoindikatsiyi chaharnykovymy roslynamy dlya doslidzhennya stanu ekolohichnoyi bezpeky urbanizovanykh terytoriy. Ekolohichni nauky: naukovo-praktychnyy zhurnal, 3(48), 42-47.

https://doi.org/10.32846/2306-9716/2023.eco.3-48.6

7. Rihas, T.Ye., Kharlamova, O.V., Bezdenyezhnykh, L.A., & Shmandiy, V.M. (2016). Monitoryng staniv ekolohichnoyi nebezpeky, shcho formuyetʹsya u tekhnohen nonavantazhenomu kompleksi. Visnyk KrNU imeni Mykhaila Ostrohradskoho, 5(100), 83-88.

8. Savos'ko V. M. (2015). Metodyka doslidzhennya fliuktuuyuchoyi asymetriyi lystkiv derevnikh vidiv v promyslovykh rehionakh (na prykladi breezy povisloyi (Betulapendula Roth). Ekolohichnyy visnyk Kryvorizhzhya: zbirnyk naukovykh ta naukovo-metodychnykh prats, 1, 105‒110.

https://doi.org/10.31812/ecobulletinkrd.v1i0.6317

9. Shmandiy, V.M., & Bezdenyezhnykh, L.A. (2014) Osnovy biogeokhimiyi : navch. posibnyk. Kherson: OLDIPLYUS.  Retrieved from http://www.irbis-nbuv.gov.ua/

10. Tykhenko, O.M., Matveeva, I.V., & Groza, V.A. (2022).  Analiz aerotekhnohennoho  zabrudnennya mista Vinnytsya  z  vykorystannyam metodiv fitoindikatsiyi.  Ekolohichna bezpeka ta pryrodokorystuvannya, 4 (44), 44-52. doi: https://doi.org/10.32347/2411-4049.2022.4.44-52

https://doi.org/10.32347/2411-4049.2022.4.44-52