PROBLEM OF PRESERVATION THE HISTORIC MONASTERY IN NOVY ZAGORIV

2020;
: 46-53
Authors:
1
Department of Architecture and Conservation Lviv Polytechnic National University

The architectural and spatial arrangement of the monastery in Novyi Zagoriv is considered.
The evolution of its development has been defined and the stages of the monastery's development
have been determined. Observation of monastic structures were conducted. Based on the analysis
of the technical condition of the monastery buildings that have survived until today, the
restoration approaches for preservation the monument have been developed.

Kroshchenko, L., 1996. Zahorivsʹkyy monastyr Rizdva Bohorodytsi na Volyni. In:
Tymofienko, V., ed., 1996. From the history of Ukrainian restoration. Kyiv: Ukrayinoznavstvo.
Tripolsky, NN, etc., 1892. Nine hundredth anniversary of Orthodoxy in Volhynia 992-1892.
Part 1, Zhytomyr: Tipo-lit. E. P. Lev.
Otkovych, T., 2011, Zahorovsʹkyy (Voshchatynsʹkyy) ikonostas 1722 roku avtorstva Yova
Kondzelevycha. Proceedings of the XVIII International Scientific Conference "Volyn Icon:
Research and Restoration". Lutsk. October 27-28, 2011, pp.71-84
Essay on the history of the Basilian Order of St. Jehoshaphat, 1992. Rym: Vydavnytstvo OO.
Vasyliyan.
Voznytsky, B., 1967. Tvorchistʹ ukrayinsʹkoho khudozhnyka Iova Kodzelevycha. Lviv Art
Gallery: Exhibitions. Finds, Research. Lviv, p.44.
Kudrytsky, A., 1992. Artists of Ukraine: Encyclopedic reference book, Kyiv, p.313;
Tsap, M., 2016. Rizdvo-Bohorodychnyy cholovichyy monastyr. In: Dzyuba, IM et al., ed.,
2003-2016. Encyclopedia of Modern Ukraine: in 30 volumes. Kyiv: NAN Ukrayiny, NTSH,
Koordynatsiyne byuro entsyklopediyi suchasnoyi Ukrayiny NAN Ukrayiny.