Traditional folk clothing as a source of study and promotion of Zakarpattya cultural heritage

2015;
: pp. 53 - 60
Authors:
1
Zakarpat'skyy museum of folk architecture and life of Uzhhorod National University

In the article the question is about traditional folk clothes as important source of study and popularization of cultural legacy of Zakarpattya. An author is select basic aspects for finding out of authenticity of which clothes are a valuable source. It the ethnographic districting of edge, influences of nearby people, and also features of culture of local population.

Next to scientific research a traditional folk dress is an important source for popularization of cultural legacy of our edge. The different aspects of popularization of traditional folk dress of edge can be divided into two basic groups: static and mobile. To the static forms of distribution of information about a folk dress take scientific and popular scientific researches (monographs, articles, catalogues, albums, brochures) and exhibitions, museum displays.

Among the mobile forms of popularization of traditional folk dress in particular, and cultural legacy of edge on the whole, select above all things: 1) measures are on the recreation of consuetude and ceremonies of annual calendar cycle;

2) measures are on the recreation of domestic rite (births of child, wedding, funerals); 3) organization of festivals; 4) lead through of reconstructions and shows of folk suits.

On the whole traditional folk clothes of Zakarpattya are the bright independent ethnographic phenomenon, one of constituents of Ukrainian traditionally domestic cultures.

1. Коцан В. В. Традиційний народний одяг як прояв ідентичності етнографічних груп українців Закарпаття (ХІХ — першої половини ХХ ст.): дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.05 — «Етнологія» / В. В. Коцан. — Ужгород : ДВНЗ «УжНУ», 2013. — С. 189. 2. Там само. — С. 182. 3. Там само. — С. 162. 4. Коцан В. В. Традиційний народний одяг гуцулів Рахівщини: ХІХ — перша половина ХХ ст. / В. В. Коцан. — Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. — С. 29–30. 5. Головацький Я. Ф. О костюмах или народном убранстве русинов или русских в Галичине и Северо-Восточной Венгрии / Я. Ф. Головацкий // Отечественные записки. — 1867. — № 1. — С. 471–503; № 2. — С. 810–844. 6. Головацький Я. Ф. О народной одежде и убранстве русинов или русских в Галичине и Северо- Восточной Венгрии / Я. Ф. Головацький. — СПб., 1877. — 85 с. 7. Kožminová A. Podkarpatska Rus. Práce a život lidu / Kožminová. — Praha, 1922. — 124 s. 8. Тумова М. Народная одежа на Пôдкарпатскôй Руси / М. Тумова // Подкарпатска Русь. — 1924. — Рочник І. — Число. 3. — С. 72–79; Число. 4. — С. 102–110. 9. Маковский С. К. Народное искусство Подкарпатской Руси / С. К. Маковский. — Прага : Пламя, 1925. — 156 с.: ил. 10. Потушняк Ф. Руський народний одяг (переклад з угорської: Хр. Кліса-Гальчак; передмова та примітки: Михайло Тиводар) / Ф. Потушняк // Науковий і мистецький світ Федора Потушняка : Матер. міжнар. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження видатного українського письменника і вченого / Упорядник Ігор Ліхтей. — Ужгород : Поліграфцентр «Ліра», 2010. — С. 421–450. 11. Симоненко І.Ф. Народна вишивка Закарпаття / І. Ф. Симоненко // Матер. з етнографії та художнього промислу. — К, 1957. — С. 56-85. 12. Симоненко І. Ф. Соціалістичні перетворення у побуті трудящих села Нересниці Закарпатської області / І. Ф. Симоненко. — К.: Видавництво Академії наук УРСР, 1957. — 133 с. 13. Шмелева М. Н. Типы женской народной одежды украинского населения Закарпатской области / М. Н. Шмелева // СЭ. — 1948. — № 2. — С. 130–146. 14. Матейко К. І. Український народний одяг / К. І. Ма- тейко. — К.: Наукова думка, 1977. — 224 с.: іл. 15. Кар- пинець І. І. Кептарі Українських Карпат / І. І. Карпинець. — Львів: Видавничий дім Панорама, 2003. — 56.: іл. 16. Білан М. С. Український стрій [видання друге] / М. С. Білан, Г. Г. Стельмащук. — Львів: ПП «Видавництво «Апріорі», 2011. — 312 с. 17. Грибанич І. Народне вбрання бойків Міжгірського району Закарпаття / І. Грибанич // Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею. — Ужгород: Карпати, 1996. — Вип. ІІ. — С. 159–166. 18. Тиводар М. П. Етнографія Закарпаття: Історико- етнографічний нарис / М. П. Тиводар. — Ужгород: Гражда, 2011. — 416 с.: іл. 19. Пилип Р. І. Художня вишивка українців Закарпаття ХІХ — першої половини ХХ ст. (типологія за призначенням, художніми та локальними особливостями) / Р. І. Пилип. — Ужгород: ПП «Повч Р. М.», 2012. — 466 с. 20. Коцан В. В. Традиційний жіночий безрукавний одяг українців Закарпаття середини ХІХ — першої половини ХХ ст. / В. В. Коцан // Науковий вісник Ужгородського університету. — Серія: Історія. — Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2012. — Вип. 28. — С. 124–135. 21. Грицюк Н. А. Історія створення Закарпатського музею народної архітектури та побуту: сьогодення і перспективи його розвитку (реферат) / Н. А. Грицюк // Архів Закарпатського музею народної архітектури та побуту. — Ужгород: ЗМНАП, 2009. — 37 с. 22. Гудченко З. С. Музеї народної архітектури України / З. С. Гудченко. — К.: «Будівельник», 1981. — 117 с. 23. Панкулич В. В. Історія музейної справи на Закарпатті / В. В. Панкулич // Науковий вісник Ужгородського університету. — Серія. Історія. — Вип. 22. — Ужгород, 2009. — С. 128–134. 24. Тиводар М. П. Етнологія : навч. посіб. / М. П. Тиводар. — Ужгород: Ужгородський державний університет, 1998. — 577 с. 25. Шмелев В. Г. Музеи под открытым небом. Очерки истории, возникновения и развития / В. Г. Шмелев. — К. : Наук. думка, 1983. — 119 с. 26. Каднічанський Д. Скансени України / Д. Каднічансь- кий // Краєзнавство. Географія. Туризм. — 2010. — № 16. — С. 3–8. 27. Посисень Г. Палаюча глина минувшини: (Про етнографічне товариство Підкарпатської Русі) / Г. По- сисень // Тиса. — 1993. — № 1–2. — С. 53–56. 28. Русин В. П. На крутих перевалах. Долі назустріч / В. П. Русин. — Ужгород: Карпати, 1987. 476 с. 29. Федака П. М. В чем истоки патриотизма? Укреплять историческую память / П. М. Федака // Закарпатська правда. — 1988. — 24 лютого. — С. 7. 30. Федака П. М. Пам’ять / П. М. Федака // Закарпатська правда. — 1988. — 20 лютого. — С. 4. 31. Дубенко Л. Зустріч із Святим Миколаєм / Л. Дубенко // Вісті Ужгородщини. — 2009. — 25 грудня. — С. 8. 32. Чанцева Е. А. План-сценарій етнографічного дійства «А льон цвіте синьо-синьо» / Е. А. Чанцева, В. В. Коцан, К. Й. Лошак // Архів відділу масової науково-освітньої роботи Закарпатського музею народної архітектури та побуту. — Ужгород: ЗМНАП, 2009. — 12 с. 33. Сологуб-Коцан Т. Я. Великодній настій у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту / Т. Я. Сологуб-Коцан. — Ужгород. — 2011. — 23 квітня. — С. 12. 34. Коцан В. В. Традиційний народний одяг Закарпаття: традиції та популяризація / В. В. Коцан // Закарпаття он-лайн. — 2011. — 3 березня. — 5 с.