On calculating the plummet deviation on the Earth's physical surface

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Marych M. I. Ob opredelenii otklonenij otvesa na fizicheskoj poverhnosti Zemli. — V sb.: Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, vyp. 3. Izd-vo L'vovskogo un-ta, 1965.
  2. Marych M. I. Privedenie formuly V. V. Brovara, opredeljajushhej figury Zemli, k rjadu Tejlora. — V sb.: Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, vyp. 6. Izd-vo L'vovskogo un-ta, 1967.
  3. Marych M. I. O vtorom priblizhenii M. S. Molodenskogo dlja vozmushhajushhego potenciala. — V sb.: Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, vyp. 10. Izd-vo L'vovskogo un-ta, 1969.
  4. Molodenskij M. S., Eremeev V. F., Jurkina M. I. Metody izuchenija vneshnego gravitacionnogo polja i figury Zemli. — Tr. CNIIGAiK. vyp. 131. M., Geodezizdat, 1960.
  5. Pellinen L. P. O vychislenii uklonenij otvesa i vysot kvazigeoida v gorah. — Tr. CNIIGAiK, vyp. 176, M„ «Nedra», 1969.
  6. Pellinen L. P. Soglasovanie razlichnyh formul vtorogo priblizhenija dlja vozmushhajushhego potenciala i uklonenij otvesa. — V sb.: Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, vyp. 13. Izd-vo L'vovskogo un-ta, 1971.
  7. Arnold К. The boundary-value problem of physical geodesy and its solution. Studia geophysica et geodaetica, 1965, 9. № 2.
  8. Moritz H. Linieare Lösungen des Problems vom Molodenskij. «Osterr. Z. Ver­messungswesen», 1967, 55, Sonderh. 25.
  9. Moritz H. A new series solution of Molodensky's problem. «Bulletin Geodesi- que», 1970, № 96.
  10. Veremeev V. F. An investigation of some methods of calculating plumb-line deflections on an Earth model. Studia geophysica et geodaetica, 1970, 14, № 2.