About the issue of accuracy estimation of the transmission of astronomical coordinates and azimuth

Received: January 17, 1973
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

1. Rudskij V. I. Nekotoroe obobshhenie formul peredachi astronomicheskih
koordinat i azimuta. -- «Geodezija, kartografija i ajerofotos#emki», 1966, vyp. 4.
2. Filippov A. E. Uslovnye uravnenija shiroty, dolgoty i azimuta v seti
prostranstvennoj trianguljacii. -- «Geodezija, kartografija i ajerofotos#emki», 1967.
vyp. 6.