About adjustment of the gimbals of stereoproector and stereograph

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University; Ivano-Frankivsk State Technical University of Oil and Gas , Department of Geodesy, Cartography and Cadastre, Uman National University of Horticulture
  1. Vasilyev L.N. Raschet dopuskov na yustirovku kardanov v fotogrammetricheskikh priborakh. — «Geodeziya i kartografiya». 1964. № 9.
  2. Hothmer F. Errors in Gimbal Axes. Photogrammetria 1955—1956, 12, № 4.