Determination of morphometric characteristics of the topography of river basins based on topographic maps

Authors:
1
Ivan Franko National University of Lviv

It is proposed to determine the average absolute and relative heights, slopes or angles of inclination, exposures of river basins along elementary surfaces, using empirically obtained formulas.

1.    Babaev R. A. Issledovanie formul srednego ugla naklona na zemnoj poverhnosti. — «Uch. zapiski Azerb. Gosuniversiteta. Ser. geol.-geogr.», 1972, № 6.
2.    Bocharov M. K., Nikolaev S. A. Matematiko-statisticheskie me¬tody v kartografii. M., 1957.
3.    B o ch a r o v M. K. Metody matematicheskoj statistiki v geografii. M„ 1971.
4.    B u s a l a e v I. V. Matematiko-statisticheskie metody obrabotki kar¬tograficheskih materialov. — «Problemy gidrojenergetiki i vodnogo hozjajstva», 1966, vyp. 4.
5.    Volkov N. M. Principy i metody kartometrii. M., 1950.
6.    Kudlik Ja. O. Morfometrichna harakteristika rel'efu v rajonі selishha Zhovten'. — «Vіsnik LDU. Ser. geografіchna», 1962, № 1.
7.    Kudlik Ja. O. Dosvіd skladannja karti kutіv nahilu poverhnі na prikladі teritorії geografіchnogo stacіonaru. — V kn.: XXXIX naukova konferencіja L'vіvs'kogo unіversitetu. Geol. і geogr. Tezi dopovіdej. L'vіv, 1965.
8.    Nikolaevskaja E. M. Morfometricheskie karty rel'efa. Metodicheskie ukazanija po proektirovaniju i sostavleniju kompleksnyh nauchno-spravochnyh atlasov. M., 1966.
9.    Ch e r n i n V. M. O metodike sostavlenija melkomasshtabnyh morfometricheskih kart. — «Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka», 1966, № 4.