Volume 26, 1977

In this Number

(23 papers)
A. L. Ostrovskij, B. L. Skuin , A. Ye. Filippov
62-69
R. S. Cydoryk, P. M. Shevchuk, I. I. Yatsiuk
84-90
M. Ye. Hruzyn, V. S. Klochko, A . Fedorishchev
97-104