Визначення морфометричних характеристик рельєфу річкових басейнів по топографічних картах

Автори:
1
Львівський національний університет імені Івана Франка

Пропонується визначати середню абсолютну і відносні висоти, ухили або кути нахилу, експозиції річкових басейнів за елементарними поверхонь, використовуючи отримані емпіричним шляхом формули.

  1. Бабаев Р. А. Исследование формул среднего угла наклона на земной поверхности. — «Уч. записки Азерб. Госуниверситета. Сер. геол.-геогр.», 1972, № 6.
  2. Бочаров М. К., Николаев С. А. Математико-статистические ме­тоды в картографии. М., 1957.
  3. Б о ч а р о в М. К. Методы математической статистики в географии. М„ 1971.
  4. Б у с а л а е в И. В. Математико-статистические методы обработки кар­тографических материалов. — «Проблемы гидроэнергетики и водного хозяйства», 1966, вып. 4.
  5. Волков Н. М. Принципы и методы картометрии. М., 1950.
  6. Кудлик Я. О. Морфометрична характеристика рельефу в районі селища Жовтень. — «Вісник ЛДУ. Сер. географічна», 1962, № 1.
  7. Кудлик Я. О. Досвід складання карти кутів нахилу поверхні на прикладі території географічного стаціонару. — В кн.: XXXIX наукова конференція Львівського університету. Геол. і геогр. Тези доповідей. Львів, 1965.
  8. Николаевская Е. М. Морфометрические карты рельефа. Методические указания по проектированию и составлению комплексных научно-справочных атласов. М., 1966.
  9. Ч е р н и н В. М. О методике составления мелкомасштабных морфометрических карт. — «Геодезия, картография и аэрофотосъемка», 1966, № 4.