About the calculation of the heights of the quasi-geoid and slope deviations in the mountainous area

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
  1. Marych M. I. Vychislenie potenciala topograficheskih mass v priblizhenijah Molodenskogo. — Izv. vuzov. Geodezija i ajerofotosemka, 1979, № 6.
  2. Marych M. I., Gudz I. N., Dvulit P. D. Opyt vychislenija uklonenija otvesa na modeljah Zemli. Geodezija, kartografija i ajerofotosemka, 1973, vyl. 18.
  3. Molodenskij M. S., Eremeev V. F., Jurkina M. I Metody izuchenija vneshnego gravitacionnogo polja i figury Zemli. — Tr. CNIIGAiK, 1960, vyp. 131.
  4. Pellinen L. P. Vlijanie topograficheskih mass na vyvod harakteristik gravitacionnogo polja Zemli,— Tr. CNIIGAiK, 1962, vyp. 145.
  5. Moritz N. On the use of the terrain correction in solving Molodensky’s problem. Report 108, Depart, of geod. Science. Ohio Stat. Univ., 1968.