About determination of produced volumes of mining mass

Authors:
1
Lviv Politecnic National University
  1. Demidovich B. P., Maron L. A. Osnovy vychislitel'noj matematiki. - M.: Nauka, 1970.
  2. Pankrat'ev Ju. N., Puzanov B. S., Serdjukov V. N. Inzhenernaja fotogrammetrija. - L'vov : Izd-vo L'vov. un-ta, 1964.
  3. Sal'vadori M. Dzh. Chislennye metody v teznike - M.: IL. 1955.
  4. Spravochnik geodezista. - M.: Nedra, 1965.
  5. Cil' V. Inzhenernaja geodezija. - M.: Nedra, 1974.