Adjustment of triangulation by the parametric method using corrections to the required angles

1
Lviv Polytechnic National University
  1. Gordeev A. V., Sharupich S. G. Uravnivanie tipovyh figur trianguljacii. - M.: Geodezizdat, 1956.
  2. Monin I. F. O tipovom uslovnom uravnenii v trianguljacii. - Geodezija, kartografija i ajerofotosemka, 1961, vyp. 4.
  3. Sudakov S. G. Osnovnye geodezicheskie seti. - M.: Nedra 1975.