Remarks on the determination of the error of layout of point to the ground by the rectangular coordinates method

Authors:
1
Poltava gravimetric observatory of the Institute of Geophysics NAS of Ukraine named after S.I. Subotin; Lviv Polytechnic National University
  1. Viduev N. G. i dr. Geodezicheskie razbivochnye raboty - M.: Nedra, 1973.
  2. Zakatov P. S. i dr. Inzhenernaja geodezija - M.: Nedra, 1976.
  3. Levchuk G. P. Kurs inzhenernoj geodezii. - M.: Nedra, 1970
  4. Spravochnik geodezista. - M.: Nedra, 1975.
  5. Spravochnik po inzhenernoj geodezii. - Kiev : Vishha shkola, 1978.
  6. Sobbotin I. E., Maznickij A. S. Spravochnik stroitelja po inzhenernoj geodezii. - Kiev : Budіvel'nik, 1972.