On the solution of the direct geodesic problem with small distances between points

1
Lviv Politecnic National University
2
Lviv Polytechnic National University; Carpathian branch of S. I. Subbotin name Institute of geophysics of NAS of Ukraine
  1. Zakatov P. S. Kurs vysshej geodezii. - M.: Nedra, 1976.
  2. Tablicy dlja vychislenija geodezicheskih koordinat. - M.: 2-e izd., 1953.
  3. Hodorovich P. A. Reshenie glavnoj zadachi vysshej geodezii metodom svobodnogo vybora polozhenija normal'noj paralleli pri konformnom izobrazhenii poverhnosti jellipsoida na poverhnosti shara. - Omsk. 1938.
  4. Berroth A. Sphäroidische Korrektionsgrössen durch Konforme Projektion auf die einehüllende Kugelschafmit prallelkreisformigen Charakteristik. - Zeit. f. Verm., 1922, № 12.