To the study of the formulas determining the vertical derivatives of gravity anomalies

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Monin I. F. Novyj metod vychislenija jelementov vneshnego gravitacionnogo polja i figury topograficheskoj poverhnosti Zemli. — Astronomicheskij zhurnal AN SSSR, 1966, t. 15, vyp. 3.
  2. Monin I. F. Issledovanie formul, opredeljajushhih vertikal'nye proizvodnye zemnogo uskorenija. — Geodezija, kartografija i ajerofotosemka, 1978, vyp. 28.
  3. Monin I. F. Metody opredelenija figury i vneshnego gravitacionnogo polja Zemli. — Avtoref. diss. ...d-ra tehn. nauk, L'vov, 1966.