Determination of the equation of the light curve by a plain homogeneous surface at large distance

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
  1. Maslich D. I., Hizhak L. S., Diduh I. I. a dr. Opredelenie uravnenij svetovoj krivoj i uglov refrakcii v atmosfere. — Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1980, vyp. 32.
  2. Maslich D. I, Hizhak L.S., Diduh I. I. i dr. Opredelenie vertikal'noj refrakcii nad ravninnoj odnorodnoj poverhnost'ju v inversionnyj period. – V. kn.: V Vsesojuzn. simpozium po rasprostraneniju lazernogo izluchenija v atmosfere (Tez. dokl.), ch. 2 Tomsk, 1979.
  3. Hizhak L. S., Maslich D. I., Didih I. I. Ppiblizhenyj metod nahozhdenija uravnenij svetovoj krivoj pri opredelenii refrakcii. — Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1981, vyp. 34.