About the distribution by layer functions of the potential of a double layer placed in the plane of the planet's equator

1
Lviv Politecnic National University

1. Bejtmen G., Jerdeji A. Vysshie transcendentnye funkcii.- M.: Nauka, 1965-1974.

2. Vladimirov V.S. Upravlenija matematicheskoj fiziki.- M.: Nauka, 1976.

3. Meshherjakov G.A. O predstavleniipotenciala planety summoj potencialov ploskih sloev.- Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1984, vyp. 40.

4. Ryzhik I.M., Gradshtejn I.S. Tablicy integralov, summ, rjadov i proizvedenij.- M.; L.:GITTL, 1951.

Uitteker Je.T., Vatson Dzh.N. Kurs sovremennogo analiza.- M.:Fizmatgiz, 1963.