Analysis of approximation methods in the construction of digital terrain models

1988;
: 102 - 105
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Politecnic National University
3
Lviv Politecnic National University

1. Bojko A. V. Metody i sredstva avtomatizacii topograficheskih s#emok. M., 1980. 
2. Gercenova K. N. Primenenie cifrovyh modelej pri distancionnom topografo-geodezicheskom izuchenii mestnosti // Distancionnoe issledovanie prirodnyh resursov. M., 1981. S. 41—44. 
3. Lobanov A. N.,  Zhurkin I. G. Avtomatizacija fotogrammetricheskih processov. M., 1980. 
4. Shul'min M. V., Mitel'man E. Ja. Mul'tikvadrikovyj metod approksimacii topograficheskoj poverhnosti // Geodezija i kartografija. 1974. № 2. S. 48—56. 
5. Divenyi R.,  Taraszova G., Markus V. Nehäny digitälic domborzatmodell összehasonlito pontossägi vizsgälata // Geod. es kartogr. 1982. N 6. P. 436—443.