On the determination of the elements of the internal orientation of photo-theodolite chambers

1988;
: 109 - 111
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Politecnic National University

1. Bobir N. V. Fotogrammetrija. M., 1959. 
2. Maslovskij Je. B. Sposoby issledovanija i poverok fototeodolitnyh kamer // Geodezija i kartografija. 1982. № 2. S. 51—54. 
3. Finkovskij V. Ja., Antipov I. T., Pavlov I. M.  Posobie po planovo-vysotnoj privjazke ajerosnimkov metodom fototeodolitnoj s#emki pri sozdanii topograficheskih kart v masshtabe 1:25 000. M., 1963.