Study of errors that depend on elevations, during the leveling measurements along the rivers

Received: May 03, 1966
Authors:
1
National Forestry University of Ukraine

1. Dunin-Barkovskij I. V.. Smirnov N. V. Teorija verojatnostej i matematicheskaja statistika v tehnike. GITTL, M., 1955.
2. Chebotarev A. S. Ocenka tochnosti rezul'tatov nivelirovanija, Trudy CNIIGA i K., vyp. 85. Geodezizdat. M., 1951.
3. Chebotarev A. S. Sposob naimen'shih kvadratov s osnovami teorii verojatnostej. Geodezizdat., M., 1958.