On the correlation of modern vertical movements of the crust with the gravitational field of the Carpatho-Dinar region

1
Engineering geodesy department of Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

1. Artjushkov E.B. Geodinamika. M., 1979. 
2. Belousov V.V., Rejsner G. I. Tektonicheskie processy na  materikah // Tektonosfera Zemli. 1978. 6234-66. 
3. Karta sovremennyh vertikal'nyh dvizhenij v Karpat-Balkanskom regione. Budapesht, 1985. 
4. Karta sovremennyh vertikal'nyh dvizhenij zemnoj kory Vostochnoj Evropy.
M., 1973. 
5. Kogan M.G., Magnickij E.I., Chernova N.I. Kross-spektral'nyj metod issledovanija izostazii okeanicheskih i kontinental'nyh struktur // Igv. AH SSSR. Fizika Zemli . 1987. N 11. S. 71-84. 
6 . Pevnev A.K. O sostojanii kart sovremennyh vertikal'nyh dvizhenij zemnoj kory .// Geodezija i kartografija. 1993. N 6. S. 19-25. 
7. Skryl' V.A. Prognozirovanie skorostej sovremennyh vertikal'nyh dvizhenij zemnoj kory // Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka. 1981. 33. S.68-75. 
8. Ternot_D.‚ Shubert Dis. Geodinamika.- Geologicheskoe prilozhenie fiziki sploshnyh sred. t1.1. M., 1985. 
9. Tserklevych A.L., Deineka Yu.P. O nekotorыkh podkhodakh k postroenyiu modelei yzostadyy // Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimznnia. 1993. Bun.55. S. 106-113.
10. Dorman D.M., Lemis V.T.R. Experimental isostasy 1. Theory of the determination of the Earth’s isostatic response to a concentrated load // J. Geophys. Res. 1970  Vol.5. N 17. R.ZZ57-3365.