Analysis of the influence of technological and economic parameters on the geodetic characteristics of cadastral works

1
Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika "

1. Kerivnyi tekhnichnyi material z inventaryzatsii zemel naselenykh punktiv (nazemni metody). HUHKiK, K. 1993.
2. Kerivnyi tekhnichnyi material z inventaryzatsii zemel (po materialakh aerofotoziomky) HUHKiK, K. 1993.
3. Instruktsiia z topohrafichnoi ziomky v masshtabakh 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. HUKiK, K. 1996.
4. Zemelna reforma: zakonodavchi ta normatyvni akty (zbirnyk dokumentiv). K. 1996.