Investigation of the accuracy of analytical block phototriangulation with known elements of external orientation

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

1. Dorozhynskyi O.L., Kolb I.Z. “Modeliuvannia v fotohrammetrii nezalezhnykh pomylok z nehausivskym rozpodilom” .Dep. v UkrDNTB. №351240 1995r.
2. Lobanov A.N. i dr. ’’Analiticheskaja prostranstvennaja fototrianguljacija”.. M. ,”Nedra”, 1991.