Express-method for determining the volume of blown soil in the integrated technology of study of area erosion by photogrammetry methods

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

The analysis of the existed methods of determination of quantity characteristics of soil erosion of detailed level of search is considered in the paper. The express method of remote sensing above mentioned parameters is proposed. The algorithm of the method of evaluated accuracy and the results of experimental works are suggested. The conclusion is presented.

1. Boljuh O.I., Kanat A.P., Kit M.G., Kravchuk Ja. S. Stacionarnoe izuchenie ploskostnogo smyva v Predkarpat'e. L'vov, 1976. S.114.
2. Voloshchuk M.D. Hruntovo-eroziinyi monitorynh: zavdannia, zmist ta vydy sposterezhen// Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva v Ukraini. 1997. S.212-214. 
3. Hlotov V.M., TurukD.M. Vyznachennia metrychnykh kharakterystyk znimalnoi systemy — kamery Kyiv-bS / / 36. DU “Lvivskoi politekhniky”. 1996. №56. 
4. Hlotov VM., Maiorov H.Ie. Analiz metrychnykh vlastyvostei tsyfrovykh znimalnykh system // 36. NU “Lvivskoi politekhniky”. 2000. №59.
5. Melnyk V.M., Nestrobchuk I.M. Metod korotkobazysnoi fotohrammetrii v systemi ahroekolohichnoho monitorynhu // Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky i vyrobnytstva v Ukraini. 1997. S. 154-159. 
6. Nestrobchuk I.M. Kartohrafo-fotohrammetrychne modeliuvannia ploshchynnoi erozii: Avtoref. dys. ... heohr. nauk. - Lviv, 1997.
7. Puzanov B.S., Ivanov N.I. Metodika izmerenij ob#jomov i ploshhadej po nazemnym sterefotosnimkam // Tr. instituta «Orgznergostroj». 1959.