Collocation with conditions in digital relief modeling

1
Lviv Polytechnic National University

There have been done theoretical studies of the digital elevation model using a collocation model. In particular there is indicated that mathematical dependences of the collocation and the Kriging method are identical. Also main problems have been examined for the digital relief simulation based on the collocation model.

1 Aronov V.I. Metody postroenija kart geologo-geofizicheskih priznakov i geomet¬rizacija zalezhej nefti i gaza na JeVM. — M.: Nedra, 1990. - 301 s.

2. Burshtynsъka Kh.V. Porivnialnyi analiz pobudovy tsyfrovykh modelei reliefu z vykorystanniam aproksymatsiinykh funktsii // Mizhvid. nauk.-tekhn. zb.: Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia. - 2001. - Vyp. 61. - S. 137 - 148.

3. Burshtynsъka Kh.V., Zaiats O.S. Doslidzhennia tochnosti pobudovy tsyfrovykh modelei reliefu na osnovi kartometrychnykh danykh // Visnyk heodezii i karto¬hrafii. - 2002. - № 2. - S. 26 - 32. 

4. David M. Geostatisticheskie metody pri ocenke zapasov rud. - Per. s angl. - L.: Nedra, 1980. - 360 s.

5. Devis Dzh. Statistika i analiz geologicheskih dannyh. — Per. s angl. — M.: Nedra, 1977. — 571 s.

6. Mazmishvili A.I. Sposob naimen'shih kvadratov. - M.: Nedra, 1968. - 437 s.

7. Moric G. Sovremennaja fizicheskaja

geodezija. - Per. s angl. - M.: Nedra, 1983. - 392 s.

8. Hromchenko A.I. Krivaja peresechennosti i korreljacionnaja funkcija rel'efa // Rel'ef zemli i matematika. - M.: Mysl',            1967. - S. 50 - 71.

9. Shheglov V.I. Prakticheskie metody Krajginga. - M., 1989. - 51 s.

10. Watson G.S. Smothing and interpolation by kriging and with splines // J. Mathematical Geology. - 1984. - № 6. - P. 601 - 615.