Features of the technological scheme of digital phototheodolite surveying for frontal plans preparation

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

It is presented in the arcticle the technological scheme of digital phototeodolite surveing Jor criastion offrontal plans of biddings wich was developed by authors. The peculiarities offield and offise was ari shown. The analys ofprocesses of the method is done and presented.

1.  Hlotov V.M. Rozrobky ta doslidzhennia fototeodolita na bazi tsyfrovoi kamery Kodak DC-260 ta optychnoho teodolita Theo - 010V//36. nauk, prats VMizhnar. nauk.-tekhn. sympoziumu “Heoinformatsiinyi monitorynh navkolyshnoho seredovyshcha GPS i GIS-tekhnolohii ”. - Lviv, 2000.

2. Hlotov V.M. Osoblyvosti vyznachennia fokusnoi vidstani tsyfrovykh fototeodolitnykh kamer // Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia: Mizhvidomchyi nauk.-tekhn. zb. -Lviv, 2003. - № 63.

3.  Katuyikov V.O., Serdiukov V.M. ta in. Prykladna fotohrammetriia. - Kyiv: Vyd-vo KDTBA, 1994.

4.  Lobanov A.N. Fototopohrafyia. -M.: Nedra, 1983. -S. 223-224.

5.  Tsvetkov V.Ia. Yspolzovanye arkhyvnыkh y liubytelskykh snymkov dlia restavratsyonnoho proektyrovanyia // Heodezyia y karto¬hrafyia. -1991. - № 8. - 29-33 s.

6. Basili D., Gllivanone М. Modalite fotogrammetrico-informatiche per la reppeesenta zione delle architetture. Riv. Cetasto e serv.tecn.erar. - 1991. - 46, № 1.- P. 105-134.